Biblie

Jezus Cudem w naszych oczach jest!

11 grudnia 2015
Basia
Basia

Jezus Cudem

 

„5,36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie PISMA ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: TO ONE WŁAŚNIE DAJĄ O MNIE ŚWIADECTWO.” /JAN/

.

5,17.Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. /MATEUSZ/

Kochani, jeśli chcecie zobaczyć jak wypełniły się wielkie przepowiednie Zakonu i Proroków zachęcam Was do prześledzenia tegoż artykułu. Kto wypełnił te zapowiadane dzieła ?
Zobaczmy co takiego niesamowitego wydarzyło się dawno temu, a pozostawiło ślady, aż do dzisiaj.
Cofnijmy się 2000 lat wstecz i spróbujmy sobie wyobrazić, że żyjemy w Jerozolimie wśród ludzi tam zamieszkujących.

1,18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami„. /MATEUSZ/

Wszystko zaczęło się gdy Maria, żona Józefa z domu Dawida poczęła dziecię z Ducha Świętego. Sam anioł Pański jej to objawił. Obydwoje Maria i Józef wiedzieli już, że nadszedł czas zapowiadany przez samego Boga w Piśmie, iż na świat wkrótce przyjdzie wyjątkowe dziecię pochodzące od samego Najwyższego, które zbawi swój lud od grzechów, czyli ZBAWICIEL LUDZI !!!

IZAJASZ 7,13
Wtedy rzekł [Izajasz]:
„Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel.

Niezwykłe jest to, że gdy dzieciątko się narodziło, do Betlejem przybyli mędrcy, magowie perscy, astrologowie badający gwiazdy, jednym słowem poganie. Przybyli ze wschodniej Araby pokonując długą drogę. Znali oni dokładnie swoje Pisma i objawienia i zarazem znali Pisma Izraela. To z nich wiedzieli, że nadszedł czas, pojawienia się na ziemi zapowiadanego MESJASZA, ZBAWICIELA SWEGO LUDU. Na miejsce doprowadziła ich gwiazda ze wschodu. Niesamowite, że właśnie pogańscy kapłani dotarli na miejsce po to , aby oddać h o ł d zapowiadanemu KRÓLOWI ŚWIATA, WIELKIEMU WŁADCY, który ISTNIEJE OD POCZĄTKU, OD DNI WIECZNOŚCI.To nie zwykły człowiek, ani anioł lecz Bóg. Mocą Pańską będzie rządził narodami, a Jego potęga rozciągnie się na całą ziemię i wszystkie narody. Będzie PASTERZEM swego ludu.
Tak więc poganie przybyli by pokłonić się Jezusowi i obdarować Go prezentami. Czy Duch Boży objawił im tą prawdę skoro przybyli ,aby zobaczyć dawno zapowiadanego KRÓLA IZRAELA? Zapewne tak.
Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną jakże istotną sprawę.
Cóż zrobili owi mędrcy? Otóż oddali oni cześć, hołd maleństwu i pokłonili się Mu. Czyżby złamali Prawo Boże, które nakazuje oddawać cześć tylko Bogu Stwórcy i zakazuje kłaniania się przed jakimkolwiek człowiekiem, który przecież jest stworzeniem Bożym? Mało tego zakazuje kłaniania się nawet przed aniołem?
Czy cokolwiek wskazuje na to by Stwórca ich ukarał gdy to zrobili?
Niee, wręcz przeciwnie wszystko zrobili dokładnie tak jak wskazał im Anioł Boży. A potem wrócili z powrotem do swojej ziemi.
Wygląda na to, że wtedy ludzie, którzy żyli i prowadzeni byli Duchem Bożym nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus, syn Marii jest Bogiem w ludzkim ciele objawionym. Toteż wiedzieli, że należy Mu się cześć i hołd oraz nie można, ale należy się przed Nim pokłonić !!! Toż to On, Syn Najwyższego będzie odtąd rządził, władał i panował nad całą ziemią. ON TO – JEZUS JEST ZBAWICIELEM LUDZI

IZAJASZ 43,14
Tak mówi Pan,
wasz Odkupiciel, Święty Izraela:
„Ze względu na was posłałem do Babilonu [zdobywcę]:
i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień,
a Chaldejczycy wybuchną biadaniem
Ja jestem Pan, wasz Święty,
Stworzyciel Izraela, wasz Król!

.

JEREMIASZ 3,22
Powróćcie, zbuntowani synowie,
uleczę wasze odstępstwa.
„Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie,
bo jesteś Panem, Bogiem naszym.
Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny
i tumult na górach.
Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym,
jest zbawienie Izraela.

.

IZAJASZ 43,1
Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: „Oddaj!”
i Południowi: „Nie zatrzymuj!”
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.
Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy,
i głuchy, choć obdarzony uszami.
Niech wszystkie ludy zbiorą się razem
i niech się zgromadzą narody!
Który z nich może to ogłosić
i oznajmić nam minione rzeczy?
Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie,
aby ich słuchano i przytaknięto: „To prawda!”
Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana –
i moimi sługami, których wybrałem,
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
Ja, Pan, tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
a nie ktoś obcy wśród was.
Wy jesteście świadkami moimi – wyrocznia Pana –
że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem.
I nikt się nie wymknie z mej ręki.
Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?”
Tak mówi Pan,
wasz Odkupiciel, Święty Izraela:
„Ze względu na was posłałem do Babilonu [zdobywcę]:
i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień,
a Chaldejczycy wybuchną biadaniem.
Ja jestem Pan, wasz Święty,
Stworzyciel Izraela, wasz Król!
Tak mówi Pan,
który otworzył drogę przez morze
i ścieżkę przez potężne wody;
który wiódł na wyprawę wozy i konie,
także i potężne wojsko;
upadli, już nie powstaną,
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.
Nie wspominajcie wydarzeń minionych,
nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy.
Oto Ja dokonuję rzeczy nowej
pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?
Otworzę też drogę na pustyni,
ścieżyny na pustkowiu.
Sławić Mnie będą zwierzęta polne,
szakale i strusie,
gdyż na pustyni dostarczę wody
i rzek na pustkowiu,
aby napoić mój lud wybrany.
Lud ten, który sobie utworzyłem,
opowiadać będzie moją chwałę.

.

IZAJASZ 33,22
Albowiem Pan jest naszym sędzią,
Pan naszym prawodawcą,
Pan naszym królem!
On nas zbawi!

.

JEREMIASZ 31,25
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
„Będzie się jeszcze powtarzać to słowo
w ziemi judzkiej, w jej miastach,
gdy odmienię ich los:
„Niech ci Pan błogosławi, niwo sprawiedliwości,
święta góro!”
Zamieszkają w tej ziemi Juda
z wszystkimi swymi miastami,
rolnicy i hodowcy bydła.
Bo pokrzepię spragnionego,
a każdego, co łaknie, nasycę„.
Przy tym się obudziłem i spojrzałem,
a sen mój był mi przyjemny.

.

4,14 Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu„./JAN /

.

6,35 Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie./JAN /

.

JEREMIASZ 17,12
Tronem chwały, wzniesionym od początku,
jest nasze miejsce święte.
Nadziejo Izraela, Panie!
Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni.
Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi,
bo opuścili źródło żywej wody.

.

6,53 Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki„. / JAN /

.

4,41 I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata„./ JAN /

.

IZAJASZA 60,1
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan,
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.

.

IZAJASZ 52,7
O jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Boga na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Bóg pocieszył swój lud odkupił Jeruzalem. Bóg obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

.

PSALM 129,5
W Panu pokładam nadzieję, dusza moja ufa Jego słowu, dusza moja oczekuje Pana bardziej niż straże świtania. Bardziej niż straże świtania niech wygląda Izrael Pana. U Pana jest bowiem miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.

.

IZAJASZ 44,22
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do mnie bom cię odkupił!

.

IZAJASZ 44,6
Tak mówi Bóg, Król Izraela i Odkupiciel jego, Bóg Zastępów Ja jestem pierwszy i Ja ostatni i nie ma poza mną boga.

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 22,12
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

.

IZAJASZ 63,8
Powiedział On – Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy mnie nie zawiodą! I stał się dla nich wybawicielem, w każdym ich ucisku, to nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił.

.

IZAJASZ 51,5
Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukarze. Ramię moje będzie sądzić ludy. Wyspy położą we mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię. Podnieście oczy wasze ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi! Zaiste niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. Słuchajcie mnie znawcy sprawiedliwości narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej i nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! Bo robak ich stoczy jak odzież i mole ich zgryzą jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie!

Kochani, popatrzmy na to o kim piszą prorocy Boży.
To właśnie całe Pismo zapowiada zbawienie Boga.
Kim jest ten Bóg?
Jest oczywiste, że jest nim Jezus Chrystus. To o Nim zapowiadali prorocy Boży, i to się wypełniło, gdy pojawił się na ziemi.
Jezus poczęty z Ducha Świętego przyszedł na ziemię, abyśmy mogli Go poznać.
On jest Zbawicielem ludzi, Świętym Izraela, Panem naszym, naszym Królem, naszym Bogiem !!!
Nasze zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, On nas wykupił !!! W Jego imieniu „Ja Jestem” – Jezus jest odkupienie i życie wieczne.!!!
Kto przyjdzie do Niego będzie zbawiony !!! Powiedział, abyśmy się nie lękali, bo nas wykupił – swój lud i jest z nami po wieczne czasy.!!!
On nas umiłował, tych którzy uwierzyli w Niego, jesteśmy ważniejsi dla Niego niż cokolwiek na ziemi !!!
Jesteśmy Jego ludem i narodem !!!
W Jego imieniu zostaliśmy otoczeni chwałą, tak jak On został otoczony chwałą !!!
Jesteśmy Jego świadkami, to On nas wybrał !!!
On jest Jedynym Zbawcą i nie ma innego !!!, a Jego zbawienie trwa przez wszystkie pokolenia !!!
On jest od wieczności i nie pozwoli wyrwać nas ze swej ręki !!!
To On jest Stworzycielem Izraela, Panem, Królem i Bogiem !!!
To Jan Chrzciciel przygotował drogę na pustyni dla Niego, aby przyszedł do swojego ludu !!!
On tchnął Duchem Świętym swój lud ! On jest wodą życia! Kto pije tą wodę nigdy pragnąć nie będzie ! Duch, którego posłał do nas, jest strumieniem wody życia, który wylał, abyśmy w Niego wierzyli !On poi nas Duchem Świętym, abyśmy wierzyli w Niego, opowiadali o Nim na chwałę Jego !!!
To On jest naszym pokarmem, który prowadzi nas w Prawdzie !!!
On jest tym, który leczy nas ze wszystkich słabości !!!
Zbawiciel, Bóg, nasz Pan!!!
Jest Światłością, która przyszła do ludzi, którzy żyli w ciemności, czyli grzechu !!!
O tym świadczy Zakon, Prorocy, Ewangelie apostolskie i Objawienie dane Janowi. Całe Pismo mówi o tym samym Bogu Jezusie Chrystusie!!!

2,1Mat .Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon„.
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:

.

MICHAESZ 5,2
A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego OD POCZĄTKU,
OD DNI WIECZNOŚCI.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci
do synów Izraela.
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,
w majestacie imienia Pana Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę
aż po krańce ziemi.
A Ten będzie POKOJEM.

Kochani, nie jest przypadkiem, że Jezus urodził się w Betlejem.
Betlejem to bardzo ważne miejsce w dziejach Izraela.Tu urodził się Dawid,syn Jessego – Betlejemity, który z woli Boga został namaszczony na króla Izraela. Był pasterzem i wielkim wojownikiem. Był ulubieńcem Boga, dał początek dynastii Dawidowej. Bóg zapowiedział i obiecał Dawidowi, że z ziemi, która wydała Dawida wyjdzie Mesjasz, Król Izraela tym razem pochodzenia boskiego, który przedłuży ród Dawidowy. Będzie władał całym światem i będzie pasterzem swojego ludu. Tak potomstwo dawidowe ulegnie przedłużeniu po wieczne czasy. KRÓLESTWO TO BĘDZIE TRWAĆ NA WIEKI. Następcą królewskiego rodu dawidowego jest KRÓL JEZUS Z NAZARETU, JEGO POCHODZENIE ODWIECZNE, A JEGO POTOMSTWEM SĄ WIERNI CHRYSTUSOWI. Myślę, że wielu ludzi dziś nie zdaje sobie sprawy iż należą do przedłużonego przez samego Boga NARODU WYBRANEGO, KRÓLEWSKIEGO RODU. Kochani jesteśmy potomstwem naszych przodków,Dawida, Józefa i LATOROŚLAMI NASZEGO UKOCHANEGO BOGA.Czy rozumiecie dlaczego jesteśmy tak prześladowani i uciskani od 2000 lat. To jest właśnie ten powód, jestesmy dziećmi, synami i córkami Boga !!!Narodem wybranym!!!

II Samuela
5,2I Pan rzekł do ciebie: „Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem””. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

.

II Samuela
7,12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich.Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem.Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”.

.

PSALM 89,4
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie„.

.

IZAJASZ 52,7
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 22,16
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna

Kochani, o czyim Królestwie mówią prorocy ? Czy to nie Królestwo Króla? Czy to nie Królestwo Boga ? Oczywiście, że tak – Królestwo Boże jest Królestwem Króla boskiego pochodzenia. Słowa – „ TWÓJ BÓG ZACZĄŁ KRÓLOWAĆ” oddają całe sedno sprawy. A Tym Bogiem jest Jezus Chrystus !!! i to jest Jego Królestwo. Mówi nam o tym sam Bóg Ojciec.
16,18 Mat.Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli kamień], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Jezus przyszedł zbudować na ziemi swój Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, każdy który uwierzył w Niego i słucha Jego głosu należy do Jego Kościoła. Bez względu gdzie ktoś mieszka, z jakiego jest kraju, w jakim języku mówi, jaki ma kolor skóry. Synowie i córki Jezusa -jak to Pismo nas nazywa – książęta i księżniczki są w tej chwili rozproszeni po całym świecie, na wszystkich krańcach ziemi i to oni należą do Kościoła Jezusa.
Do Królestwa Bożego, które nastanie przy odrodzeniu wejdą wszyscy ludzie ze wszystkich pokoleń, którzy byli wierni Chrystusowi i słowu Bożemu. Będą królować na Nowej Ziemi wraz ze swoim Królem.

KSIĘGA OBJAWIENIA 5,8
A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło:«Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

.
Spójrzmy co się dzieje wokół TRONU BARANKA! CZWORO ZWIERZĄT, DWUDZIESTU CZTERECH STARCÓW I ANIOŁOWIE – WSZYSTKICH JEST MIRIARDY MIRIARD, TYSIĄCE TYSIĘCY – ODDAJĄ CHWAŁĘ I CZEŚĆ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BARANKOWI MÓWIĄC, ŻE JEST GODZIEN MIEĆ TAKA POTĘGĘ!!! , ponieważ własną krwią nabył Bogu ludzi do Królestwa Bożego.

.

16,27 Mat. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim„.

Królestwo Boże to Królestwo Jezusa. Zauważmy, że, Jezus ma swoich aniołów, wiemy też, że aniołowie są mu poddani. Oczywiste staje się dlaczego aniołowie usługiwali Jezusowi,gdy był na ziemi. Czyż to nie jest niesamowite jaką władzę ma nasz Zbawiciel.

21,42 Mat. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go”.

Bezapelacyjnie narodem wybranym są wierni Chrystusowi, sam Jezus powiedział to do arcykapłanów i faryzeuszy.

IZAJASZ 28,16
Przeto tak mówi Pan Bóg:
„Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień dobrany, węgielny,
cenny, do fundamentów założony.
Kto wierzy, nie potknie się.
I wezmę sobie prawo za miarę,
a sprawiedliwość za pion”.

.

PSALM 37,39
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga, wyzwala;
wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.

.

PSALM 53,7
Zbawienie Izraela niech przyjdzie z Syjonu
Gdy Bóg odmieni los swego narodu,
Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy.

Tak więc zbawienie ludzi pochodzi od Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich, którzy w Niego uwierzyli !!!
I nie ma w nikim innym zbawienia jak w Nim !!! Panu naszym !!!

19,28 Mat. Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Zobaczcie kochani kim jest Ten, który panuje nad narodami, który dzierży w swej dłoni berło zwycięstwa, który będzie sądził narody, w pył obróci swych przeciwników.
To JEZUS, LEW Z POKOLENIA JUDY, ODROŚL DAWIDA, który zasiada na tronie i do Niego należy władza !!!
Czy ktoś ma wątpliwości co do tego, kogo mamy słuchać?
Czyż słowa Jezusa nie są Jedynym pouczeniem dla narodów!!!
Kto ośmiela się stawać przeciw Niemu i Go drażnić?
Jemu to należy się posłuch, bo to On jest Sędzią każdego z nas.Jemu została dana władza nad wszystkim !!!

KSIĘGA RODZAJU 49,9
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu:
jak lew czai się, gotuje do skoku,
do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?
Nie zostanie odjęte berło od Judy
ani laska pasterska spośród kolan jego,
aż przyjdzie ten, do którego ono należy,
i zdobędzie posłuch u narodów!
Przywiąże on swego osiołka w winnicy
i źrebię ośle u winnych latorośli.
W winie prać będzie swą odzież,
i w krwi winogron – swą szatę.
Będą mu się iskrzyły oczy od wina,
a zęby będą białe od mleka.

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 5,5
I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

.

22,41 Mat. Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” Odpowiedzieli Mu: „Dawida”.Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:
Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,
aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.
Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem?” I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.

.

PSALM 110
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
„Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy”.
Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
„Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach.
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem”.
Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka”.
Pan po Twojej prawicy
zetrze królów w dniu swego gniewu.
Będzie sądził narody,
wzniesie stosy trupów,
zetrze głowy
jak ziemia szeroka.
Po drodze będzie pił ze strumienia,
dlatego głowę podniesie.

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 19,15
A z ust Jego wychodzi miecz obosieczny, aby nim raził narody. Będzie panował nad nim berłem z żelaza i sam zdepce prasę wina zapalczywości gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swoim ma wypisane: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!» I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.

.

Jak zauważyliście Ojciec i Syn nazywany jest Panem. Tym razem potwierdza to sam Chrystus tłumacząc, że nie jest synem Dawida.

.

2,13 Mat. Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

Nie wszyscy byli zadowoleni z faktu, że na ziemi pojawił się Jezus. Doskonale wiedzieli, że przyszedł z nieba , aby odbyć sąd nad światem i zbawić swój lud. Król Herod i Kapłani byli przerażeni tym faktem. Za wszelką cenę chcieli zabić dzieciątko. Za to mędrcy ze wschodu znając prawdę, kim jest dziecię, nie pomogli Herodowi w tym niecnym planie.

2,16 Mat. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:

.

JEREMIASZ 31,15
To mówi Pan:
„Słuchaj! W Rama daje się słyszeć
lament i gorzki płacz.
Rachel opłakuje swoich synów,
nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma”.

.

2,14 Mat.On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

.

OZEASZ 11,1
Miłowałem Izraela gdy jeszcze był dzieckiem i Syna swego wezwałem z Egiptu.

Kochani, czy wiecie, że na Pustyni Judzkiej pojawił się anioł Boży !!! Jan Chrzciciel to był zapowiadany przez proroka Izajasza anioł, posłaniec z nieba ,który przygotowywał ziemię do przyjęcia Mesjasza. Ten anioł twierdził, iż nie śmie rozwiązać rzemyka u sandałów Jezusowi, dając do zrozumienia jak wielki jest Ten, który przybył z wysoka. Jest to kolejny przykład na uniżoną postawę aniołów i ludzi przed Chrystusem.

11,10 Mat. Ten jest bowiem, o którym napisano: oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą.

.

IZAJASZ 40,3
Głos się rozlega: „Drogę dla Pana
przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!

.

11,11 Mat. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Zwróćmy uwagę na to jak sam Jezus jeden z wielu razy potwierdza, że przyszedł, aby wypełnić Zakon i Proroków, czyli Jego przyjście zapoczątkowało wypełnianie się wydarzeń zapowiedzianych przez Boga w Zakonie – Prawie i Prorokach.Wiele razy mówi, że przyszedł, aby wypełnić dzieła Boga, który od dawna zapowiadał je swojemu ludowi. Lud w Jerozolimie doskonale o tym wiedział, że Jezus to Ten zapowiadany Mesjasz w Pismach. Na ich oczach zaczęły się spełniać zapowiadane dawno temu wydarzenia.

Wśród ludzi nie było ważniejszego od Jana Chrzciciela, to jemu przypadła najważniejsza misja, aby przygotować ludzi na przyjście Boga Izraela!!!
Rozgłaszał wszystkim ludziom iż przybliżyło się królestwo niebieskie. Ludzie przybywali tłumnie z Jerozolimy, Judei i Jordanu. Czynili pokutę, żałowali za grzechy, nawracali się przyjmując chrzest od Jana. Wiedzieli bowiem, że nadchodzi ten, który jest ich Królem i pochodzi z wysoka. Ten, który zgładzi ich grzechy, aby dostąpili zbawienia. Człowiek Jezus Chrystus, Bóg w ciele, który będzie ich chrzcił Duchem Świętym.To było wielkie wydarzenie, tysiące ludzi przyszło na spotkanie z zapowiadanym Panem i Bogiem przez Proroków Bożych. Gdy Jezus został ochrzczony przez Jana i wyszedł z wody otworzyło się niebo a Duch Boży zstąpił na Jezusa.Tłumy ludzi usłyszały głos pochodzący z góry „”Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Sam Ojciec, który jest Duchem potwierdził pochodzenie Jezusa.

1,19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie!” Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. / JAN /

Izajasz to wielki Boży Prorok, który widział Króla, Pana Zastępów siedzącego na tronie w niebie.To sam Bóg dał mu posłannictwo, aby głosił o przyjściu Zbawiciela na ziemię. Mesjasza, który otworzy ślepym oczy, a tym co widzą zaślepi wzrok.

1,45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w PRAWIE I PROROCY – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”./ JAN /

.

3,31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim./ JAN /

.

3,33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela Ducha./ JAN /

Kochani, to prawda, iż Bóg jest wierny i prawdomówny. I tak jak zapowiedział, że wzbudzi swego potomka, PODOBNEGO JEMU, który utrwali królestwo Boże i przedłuży potomstwo Dawida, tak też uczynił.

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA 18,15
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć”.

.

4,25 Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko„. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”./ JAN /

.

4,34 Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło./ JAN /

.

4,42 a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata„./ JAN /

.

5,30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał./ JAN /

.

5,36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. /JAN /

.

6,14 A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat„./ JAN /

.

6,32 Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu„. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie./ JAN /

Jezus przyszedł na świat jako światłość, aby ci co do tej pory żyli w ciemności i grzechu nawrócili się do Prawdziwego Boga. Ludzie doskonale wiedzieli z Pisma, że to co zapowiadał przez proroków Ojciec, wypełniło się w momencie przyjścia Chrystusa na ziemię. Stali się uczniami Boga, Nauczyciela za sprawą Ojca, tak stając się Jego synami i dziećmi.

12,16 Mat.Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa; którego wybrałem,
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie PRAWO NARODOM.
Nie będzie się spierał ani krzyczał,
i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
Trzciny zgniecionej nie złamie
ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

.

IZAJASZ 42,1
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
„Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

.

6,45 Napisane jest u P R O R O K Ó W: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się i przyjdzie do Mnie / JAN /

.

IZAJASZ 30,20
Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzyć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga idźcie nią!

Kochani,kim jest ów Nauczyciel, którego wszyscy oni będą uczniami. Kogo mamy nazywać swoim nauczycielem jak nie Chrystusa i nikogo więcej. My jesteśmy uczniami naszego Nauczyciela Boga !!!

23,8 Mat.Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
23,10 Mat. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

.

IZAJASZ 54,13:
Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana,
wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.

.

JEREMIASZ 31,33:
Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.

.

4,12 Mat.Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

.

IZAJASZ 8,23
W dawniejszych czasach upokorzył Pan
krainę Zabulona i krainę Neftalego,
za to w przyszłości chwałą okryję drogę do morza
wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

.

IZAJASZ 9,1
Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

.

4,1 Mat. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
4,8 Mat. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Zauważcie, aniołowie służyli Jezusowi ! Z pewnością znali przed chwilą wypowiedziane słowa Chrystusa, że służyć można tylko Bogu. Tymczasem aniołowie służą Jezusowi. Mało tego,zobaczmy zwykli ludzie też Mu służą !

27,55 Mat. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.

.

7,28 A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”./ JAN/

.

7,37Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło P I S M O: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był , ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. / JAN /

.

7,42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?”/ JAN /

.

8,23 A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a JA JESTEM z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich”./ JAN/

.

13,19 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM./ JAN /

.

14,27 Mat. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi! JA JESTEM, nie bójcie się!”

Jezus często o sobie mówi JA JESTEM, czy uważacie, że nie wie o tym, że Bóg Mojżeszowi powiedział, iż Jego zawołaniem na najdalsze pokolenia jest: JA JESTEM.
Czy Jezus zrobiłby coś wbrew swemu Ojcu Duchowi?
Jedynym wytłumaczeniem tego może być twierdzenie, że Ojciec i Syn to Jedno. Jeśli tak mówi o sobie to wyraźnie jest to znak dla nas, że prawidłowo rozumiemy Jego słowa, gdy mówi – gdy widzimy Jego widzimy Ojca !!!
Ja w każdym razie Mu wierzę.
Słowa „ jeżeli nie uwierzycie że Ja jestem „ nie są odmianą czasownika „ być” . Wyrażnie Jezus daje do zrozumienia, że mają uwierzyć w Boga, który od początku mówił o sobie „ Ja Jestem” i że On właśnie jest tym Bogiem. Ojciec i Syn nazywają się „ Ja jestem” i to jest zawołanie Boga na wszystkie pokolenia. Mamy uwierzyć, że Jezus to „ JA JESTEM” Czyli skoro „ Ja Jestem” jest zawołaniem Boga to oczywiste jest, że Bogiem jest Jezus.

KSIĘGA WYJŚCIA
3,13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM„. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

.

9,4 Potrzeba mi pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień./ JAN /

.

9,39 Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi”. / JAN /

.

10,34 Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli Prawo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. / JAN /

.

11,4 Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został uwielbiony.” / JAN /

.

11,25 Rzekł do niej Jezus: JA JESTEM zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki./ JAN /

.

11,47 Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: „Cóż mamy robić, bo przecież człowiek ten wiele znaków czyni?/ JAN /Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”.
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród,a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno./ JAN /

.

12,12 Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu na przeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz „Król izraelski!”
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
15 Nie bój się, Córo Syjońska!
Oto Król twój przychodzi,
siedząc na oślęciu./ JAN /

.

21,15 Mat.Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: „Hosanna Synowi Dawida” – oburzyli się i rzekli do Niego: „Słyszysz, co one mówią?” A Jezus im odpowiedział: „Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?

.

PSALM 8
O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Kochani,któż jest Bogiem błogosławionym? Jak nie Jezus Chrystus.Ten, któremu dzieci oddają chwałę !!! a tłumy nazywają Bogiem Błogosławionym, Królem Izraela !!!

PSALM 66,19
Lecz Bóg wysłuchał:
dosłyszał głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg,
co nie odepchnął mej prośby
i nie odjął mi swojej łaskawości.

.

23,37 Mat.Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Jak pięknie Jezus obwieszcza nam prawdę o tych, którzy Go nie przyjęli, nie uwierzyli, że jest BOGIEM BŁOGOSŁAWIONYM. Jeruzalem,które odrzuciło swojego Zbawiciela. On im zapowiedział, że spustoszy ich ziemię, a na końcu gdy przyjdzie Wielki i Wspaniały pokłonią się przed Nim.

12,16 Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.
Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: „Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz – świat poszedł za Nim„./ JAN /

.

PSALM 116
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.

.

ZACHARIASZ 9,9
9 Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny – jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy.
10 On zniszczy rydwany w Efraimie
i konie w Jeruzalem,
łuk wojenny strzaska w kawałki,
pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

Król Izraela, Książę Pokoju, który włada całą ziemią Jezus
Chrystus !!!
Cóż powiedzieć można na to, czyż Królem Izraela nie jest Bóg?
Jest Nim od początku.
Ojciec i Syn jest Królem Izraela. Oni są Jedno, więc czy warto podważać Pismo? Czyż nie tak samo nazwany jest Panem ? Czy Chrystus mówiąc, że jest Panem i Królem Izraela kradnie tytuł swemu Ojcu – Bogu?
Wiecie, że to nonsens.Tylko przeciwnicy Boga mogą się w tym czegoś doszukiwać i podważać władzę naszego Zbawiciela.

KSIĘGA WYJŚCIA 15,17
Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Pan jest królem na zawsze, na wieki!

.

I SAMUELA 12,12
..Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym.

.

12,20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa„. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy./ JAN /

.

12,27 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.Ojcze, uwielbij Twoje imię!„. Wtem rozległ się głos z nieba: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię„.Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”.Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie„./ JAN /

.

12,34 Na to tłum Mu odpowiedział: „Myśmy się dowiedzieli z P R A W A , że Mesjasz ma trwać na wieki./ JAN /

Kochani spójrzcie jak ludzie w tamtych czasach doskonale znali Prawo i Proroctwa. Oni doskonale wiedzieli o tym, że Mesjasz, który przyjdzie na ziemię będzie panował na wieki, po wszystkie pokolenia. Choć jeszcze tego nie rozumieli do końca, zanim Chrystus nie zmartwychwstał to mówili prawdę. Bo nasz Jezus Chrystus żyje i panuje nad wszystkim.Taką władzę otrzymał od Ojca.

IZAJASZ 6,1
” W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Boga siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny unosiły się nad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego:Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego Chwały.Wtedy zawiasy drzwi zadrgały od głosu tego, który wołał, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla Pana Zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto to dotknęło twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! I rzekł mi:
Idź i mów do tego ludu;
Słuchajcie pilnie lecz bez zrozumienia,
patrzcie uważnie lecz bez rozeznania,
Zatwardź serce tego ludu,
znieczul jego uszy,
zaślep jego oczy,
iżby oczyma swymi nie widział,
ani uszyma nie słyszał
i serce jego by nie pojęło,
żeby się nie nawrócił
i nie był uzdrowiony

.

A chociaż tak wielkie cuda uczynił wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniły słowa, które wyrzekł Izajasz prorok: Panie, kto uwierzył nauce naszej i Ramię Pańskie komuż objawione było?
/ JAN 12,37 /

.

Apostoł Jan potwierdza jak wypełniło się proroctwo Izajasza, który mówił, że gdy przyjdzie Chrystus na ziemię wielu w Niego nie uwierzy.

.

IZAJASZ 53,2
On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.
Po udręce i sądzie został usunięty;
a kto się przejmuje Jego losem?
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;
za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,
i w śmierci swej był na równi z bogaczem,
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy
i w Jego ustach kłamstwo nie postało.
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy,
ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,
ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,
i posiądzie możnych jako zdobycz,
za to, że Siebie na śmierć ofiarował
i policzony został pomiędzy przestępców.
A On poniósł grzechy wielu,
i oręduje za przestępcami.

.

” Dlatego uwierzyć nie mogli, że powiedział nadto Izajasz:
Zaślepił ich oczy
i zatwardził ich serce
aby oczyma nie widzieli
a sercem nie pojęli,
aby się nie nawrócili
Bym ich snadź nie uzdrowił. / JAN 13,39 /

.

” To powiedział Izajasz, gdy ujrzał Chwałę Jego i przepowiadał o Nim” / JAN 12,41 /

Jezus potwierdza to co się stało, a było przepowiadane przez proroków, a mianowicie, że serce ludzi będzie zatwardziałe gdy On przyjdzie i nie będą chcieli nawrócić się do Niego i uwierzyć. :( To On jest Tym Panem Zastępów, który posłał Izajasza do ludzi, to On jest Tym samym Panem Zastępów, który przyszedł na ziemię, a ludzie nie uwierzyli.

13,10 Mat.Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?” On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją.
13,14 Mat .Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

.

Kochani,to jest właśnie wypełnienie Zakonu i Proroków.
Dawno przepowiadane przyjście Mesjasza świata na ziemię, Zbawiciela ludzi.

.

13,35 Mat.Tak miało się spełnić słowo Proroka:
Otworzę usta w przypowieściach,
wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

.

PSALM 78,1
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej;
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.

Kochani tak też Prorok Izajasz widział naszego Jezusa siedzącego na tronie w niebie. To On Jezus, Pan Zastępów wysłał Izajasza, aby nauczał lud Izraela, aby odwrócił się od swych złych czynów. Lecz Izraelici dalej postępowali źle w oczach Boga. Apostoł Jan potwierdza to iż Jezus przyszedł na świat, aby uzdrowić ludzi,ale niestety niektórzy z nich nie chcieli się odwrócić od swoich grzechów i dostąpić zbawienia. Nie uwierzyli Słowu, które posłał na świat Ojciec.

12,44 Jezus zaś tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział„./ JAN /

Kochani, kogo mamy słuchać jak nie Tego, który przyszedł na świat, aby wypełnić swoją zbawienną misję względem ludzi. On jest Słowem Boga i tego słowa musimy słuchać. Stał się PASTERZEM i NAUCZYCIELEM ludzi po wszystkie krańce ziemi i wszystkie czasy. Jakże wymowne są słowa Jezusa – kto wierzy w Jezusa, wierzy w Ojca, kto widzi Jezusa widzi Ojca, kto słucha Jezusa słucha Ojca !!!

13,1 Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. / JAN /
13,3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie…/ JAN /
13,18 Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę./ JAN/

.

PSALM 41,10
„Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.”

.

13,19 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. / JAN /

.

13,31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy./ JAN /

.

14,6 Odpowiedział mu Jezus: „JA JESTEM drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście„. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie./ JAN /

Kochani, sam Jezus tytułując się wiele razy imieniem Boga „ JA JESTEM” daje wyraźnie swoim uczniom do zrozumienia, że właśnie poznali i zobaczyli OJCA, patrząc na Jezusa i słuchając Go. Bo Syn i Ojciec są jedno.
Następna rzecz jaką chce zaznaczyć jest to, że jeśli ktoś próbuje twierdzić, że Jezus był zwykłym człowiekiem, który sam o sobie powiedział, że jest Mesjaszem i buntował ludzi, aby Jego słuchali, a potem został ukrzyżowany za to, że mówił iż pochodzi z nieba niech się dobrze zastanowi gdyż w ten sposób występuje przeciw samemu Ojcu Duchowi.
Odkąd świat został stworzony nie było na ziemi człowieka, który sprawiałby takie cuda. Któż inny jak nie Jezus słowem uzdrawiał opętanych, wyganiał z nich demony, wszystkich chorych
uzdrawiał, leczył z trądu, paraliż, ślepotę, głuchych, niemych,
gorączkę, krwotok, wzbudzał umarłych do życia. Sprawiał, że
wicher ustawał, jezioro się uspakajało, wzburzał wody, rozmnażał
chleb i ryby wiele razy na tysiące sztuk, zamieniał wodę w wino,
sprawił, że rybka w pyszczku miała pieniążka, przenikał mysli ludzi,
znał wydarzenia gdzie nie był fizycznie, a potrafił powiedzieć co
tam się działo.To wszystko co sprawiał można określić tylko
słowem „ cud”. Ponieważ Jego pobyt na ziemi był jednym, wielkim
cudem, nigdy do dziś dnia niepowtórzonym przez nikogo na ziemi.

Chodząc po ziemi, sprawiając cuda i nauczając pociągnął za sobą
tysiące ludzi. Oni stali się świadkami wszelkich dzieł Bożych, a uwierzywszy w Niego otrzymali życie wieczne.

8,28 Mat. Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, , Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!” Rzekł do nich: „Idźcie!” Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi.
Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza:
On wziął na siebie nasze słabości nosił nasze choroby.

Ten Jezus wspaniały Bóg, któremu została dana władza
odpuszczania grzechów chodził po różnych miastach i odpuszczał
grzechy wszystkim grzesznikom, uwalniając ich od wszelkich słabości i chorób. A tłumy chodziły za Nim widząc jak wypełniają się słowa proroków Bożych. Szły za Nim tysiące, tak że faryzeusze byli przerażeni mówiąc, że trzeba Go zabić bo świat za Nim poszedł. Tak wielkie to były dzieła. Ludzi, którzy się nawracali był taki ogrom, że Jezus powołał 12-u apostołów, aby mogli tak samo uzdrawiać i głosić nowinę o królestwie Bożym.
Zwróćmy jeszcze na jedną istotną sprawę. Chrystus wypędza demony z ludzi za pomocą Ducha Bożego, który zstapił na Niego od Ojca. Jego moc jest niepodważalna, wszystko co robi, robi mocą jaką może mieć tylko Syn Boży. Ale spójrzmy na następną rzecz. Otórz sam Jezus daje moc apostołom do wypędzania demonów !!! i innych dzieł jakie sprawiał sam Jezus !!! nawet do wskrzeszania umarłych!!! Otóż właśnie Jezus, On sam daje taką władzę apostołom. O ile Jezusowi została dana taka władza, o tyle On sam daje taką samą władzę dwunastu. Widoczna tu jest niepodważalna moc samego Chrystusa, którą widząc ludzie, byli tak przerażeni, że niektórzy nawet uciekali.

12,28 Mat.Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.

.

9,36 Mat.A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

.

9,8 Mat.A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

.

10,1 Mat.Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!

Chcę kolejny raz zwrócić uwagę na istotny szczegół. Otóż kapłan żydowski pokłonił się Jezusowi !!! Czy to było z jego strony złamanie przykazania Bożego? Przecież kapłan żydowski musiał znać przykazanie, że wolno tylko klękać przed Bogiem. A może wiedział doskonale z Pism, iż Jezus to Bóg w ludzkim ciele. On wiedział, że tylko mocą Ducha Bożego Jezus może wskrzesić jego córkę z martwych ! Chyba nie myślicie, że uważał Jezusa za zwykłego człowieka.

9,18 Mat.Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Popatrzcie kochani co zrobili uczniowie płynący łodzią ujrzwszy Jezusa stąpającego po wodzie, a chwilę później Piotra. Jezus sprawił, że Piotr szedł po jeziorze, mało tego sterował wiatrem, uspakajał go i gdy chciał wzruszał tak, że woda była niespokojna. Właśnie wtedy Piotr się przestraszył, myśląc, że wiatr go wywróci i się utopi, zamiast twardo wierzyć, że mimo wiatru będzie dalej szedł po wodzie, bo tak się objawia wielka wiara w moc Jezusa, zwątpił, a przecież z Jezusem mógł zrobić wszystko. Ale niesamowite jest to, iż po tym wszystkim, gdy uczniowie widząc kolejny raz moc Jezusa u p a d l i przed Nim !!!

14,22 Mat. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi! JA JESTEM, nie bójcie się!” Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!” A On rzekł: „Przyjdź!” Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Czy można upadać i składać pokłon człowiekowi? Przecież Bóg w przykazaniach tego zabronił. Cześć, służba i pokłon należą się tylko Bogu. Nawet aniołowie Boży o tym wiedzą. Nawet przed aniołem nie wolno się kłaniać. Więc o co chodzi. Gdy Jan ewangelista pokłonił się aniołowi ten go zganił za to i powiedział, że jest współsługą razem z Janem samego Boga. Nakazał mu, aby pokłon oddał samemu Bogu. Czy Jezus, który przyszedł z nieba nie wiedział o tym przykazaniu? :) ,że nie zganił za to uczniów? Przecież wiemy, że Jezus miłował Ojca. Czy zrobiłby coś wbrew Jego woli. Czy odbierałby pokłony ludzi należące się Bogu? Czy uczniowie nie znali Pism, wątpię, upadli przed Nim jak upadać można przed samym Bogiem !!! :)
No cóż kto wierzy Słowu Bożemu ten wie, że tak jak Synowi tak i Ojcu należy się cześć, chwała, miłość i oddanie, służba, a pokłon również. Syn i Ojciec to jedno !!! Ciekawa jestem czy gdy przyjdzie nasz Zbawiciel w dzień ostateczny, czy ci którzy teraz tak stawają przeciw Chrystusowi, to czy oni wtedy będą się zastanawiać czy paść na twarz przed Wielkim i Sprawiedliwym ??? czy będą mówić, że nie wolno, hm pod warunkiem, że będą mieć czas na zastanowienie się.

KSIĘGA OBJAWIENIA 22,8
To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: «Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!

Gdy kobieta kannanejska prosi Jezusa o uzdrowienie córki także u p a d a przed Nim !!! wierząc, że On może ją uzdrowić. Jej wiara sprawia, że córka zostaje uleczona.!!!
Kochani, zastanówcie się przez chwilę. Co byście czuli gdybyście byli świadkami tych wszystkich rzeczy, które sprawiał Jezus? Przecież tysiące ludzi On uzdrawiał, gdzie szedł tam uzdrawiał, a tłumy ciągle za Nim szły. W każdej mieścince było tak samo, na każdym miejscu gdzie się Jezus poruszał. Wyobraźcie to sobie jak wszyscy naokoło zdrowieją, jak demony wychodzą z ludzi tak, że aż strach ogarnia patrzących. Jak byście się zachowali? Ci ludzie wiedzieli, że nikt od początku świata takich cudów nie robił na ziemi. Czy można się czemuś dziwić. On pociągnął za sobą tysiące. Nie mam wątpliwości co do tego, że prawdą jest, iż ludzie padali przed Nim, prosili, wielbili Go za wszystkie dzieła jakie sprawiał.
Zrobiłabym dokładnie tak samo. Nasz kochany Bóg przyszedł uzdrowić ludzi !!! i ofiarować im życie wieczne.

15,29 Mat.Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział.I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił.Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

.

15,25 Mat.A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!”

.

17,14 Mat.Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem!

.

20,20 Mat.Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.

.

28,9 Mat.A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

.

28,16 Mat.Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.

Zobaczmy co takiego niesamowite stało się jeszcze w obecności Chrystusa. Jezus przemienił się, nie wyglądał już na zwykłego człowieka, lecz sami zobaczcie. Pojawili się też obok Niego Eliasz i Mojżesz. Pamiętacie Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel to był tak naprawdę Eliasz. Jana Chrzciciela ścięto, a tu pojawił się ponownie Eliasz jak świadczy Jan apostoł. Mało tego jest z nim Mojżesz, obydwoje rozmawiają z Jezusem.To musiało być niezwykłe przeżycie dla uczniów. I jeszcze na domiar wszystkiego usłyszeli ponownie głos z nieba Ojca !!! Sam Ojciec potwierdził ponownie, że Jezus jest Jego Synem i teraz Jego należy słuchać, ponieważ taka jest wola Ojca !!! Pierwszy raz głos z nieba odezwał się gdy Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa. Niesamowite. I ta obecność Eliasza i Mojżesza. W ich obecności Ojciec wyraźnie mówi, że mamy słuchać JEZUSA !!! Kochani niesamowite wydarzenie, uczniowie przerażeni upadli na twarz ponieważ usłyszeli głos Ducha Ojca.
Zwróćcie też uwagę na to, że gdy Jezusa oblicze się przemieniło i cały On – twarz Jego jaśniała jak słońce, a odzienie Jego było białe jak światło – gdy pojawił się Mojżesz i Eliasz obok, uczniowie wcale się nie przestraszyli. Chcieli postawić namioty dla całej trójki i nie byli ani trochę przerażeni tym niesamowitym widokiem !!!

17,1 Mat.Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

.

14,12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
14,27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem książe tego świata.
15,22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich PRAWIE: Nienawidzili Mnie bez powodu./ JAN /

.

PSALM 24,19
Spójrz na mych nieprzyjaciół: bo jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.”

.

16,5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał,…Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony. / JAN /

.

16,13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. / JAN /

.

16,22 Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. / JAN /

„Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”.

Pragnę kolejny raz zwrócić na pewną sprawę. Otóż Jezus istniał już przed stworzeniem świata. Wtedy już był otoczony CHWAŁĄ I MIŁOŚCIĄ OJCA !!!
Każdy kto twierdzi, że Jezus nie istniał wcześniej zanim narodził się w Betlejem jest kłamcą.
Niepodważalne jest także to, że wolą Ojca jest, abyśmy miłowali, czcili i oddawali chwałę Jezusowi, tak jak Ojciec umiłował Jezusa, uwielbił i otoczył chwałą !!! Taka jest właśnie wola Ojca, czy ktoś chciałby się jej przeciwstawić ? Każdy, kto temu zaprzecza jest kłamcą i działa przeciw samemu Ojcu.Ojciec miłuje tych, którzy miłują Jego Syna.

5,20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał./ JAN /

.

17,1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie zanim świat powstał./ JAN /

.

17,20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata./ JAN /

.

18,4 A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: „Kogo szukacie?” Odpowiedzieli Mu: „Jezusa z Nazaretu”. Rzekł do nich Jezus: „Ja jestem„. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: „Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: „Kogo szukacie?” Oni zaś powiedzieli: „Jezusa z Nazaretu”.
Jezus odrzekł: „Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!” Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: „Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś”./ JAN /

Kochani, zwróćcie uwagę co się dzieje gdy Jezus wypowiada słowa „ Ja Jestem”- oprawcy, którzy przyszli po Niego po słowach „ Ja Jestem” cofają się i upadają. Czyż to nie moc Boga to sprawia ! Jak to jest możliwe, że uzbrojeni po uszy upadają na głos Jezusa „ Ja Jestem” ! Czy oni chcieli upaść ? i to na oczach uczniów? Czyż nie pokazał tu swojej mocy, że przyjdzie czas, iż przed Nim zegnie się wszelkie kolano! nawet przeciwników Jego!

18,37”Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. / JAN /

.

27,3 Mat. Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: „Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną”. Lecz oni odparli: „Co nas to obchodzi? To twoja sprawa”. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: „Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew”. Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał.

.

ZACHARIASZ 11,4
Pan tak do mnie powiedział: „Paś owce przeznaczone na zabicie, które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią: „Wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu”, a pasterze nie mają dla nich litości. Ja też nie będą dłużej litościwy dla mieszkańców kraju – wyrocznia Pana – ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a Ja nikogo nie uwolnię z ich ręki”.
Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski: Jedną nazwałem „Łaskawość”, drugą „Zjednoczenie”. I pasłem owce. Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie. Dlatego powiedziałem: Nie chcę was paść dłużej: co ma umrzeć, niech umiera, co ma zginąć, niech ginie, a te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą! Wziąłem moją laskę „Łaskawość” i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Pana. Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. Jednak Pan rzekł do mnie: „Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien”. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego. Następnie złamałem moją drugą laskę „Zjednoczenie” na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem.

Kochani, spójrzcie kto wypowiada słowa o tym, że był wart w przekonaniu ludzi trzydzieści srebrników? Przecież to sam Jezus nasz Pan mówi poprzez Proroka Zachariasza!!!
Tu Pan mówi także o tym jak zerwał przymierze z ludami, ponieważ jak wiemy oni wcześniej zerwali to przymierze z Bogiem, tak Juda jak Izrael. Jezus mówi także o zerwanym braterstwie Judy i Izraela na co mamy potwierdzenie w innych częściach Pisma.
Czy widzicie kolejny raz jak wypełniają się zapowiedziane dzieła z przyjściem Jezusa !!! Spójrzcie dalej :)

19,23 Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. Tak miały się wypełnić słowa PISMA: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze./ JAN /

.

PSALM 21
Bo sfora psów mnie opada
osacza mnie zgraja złoczyńców
Przebodli ręce i nogi moje
policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.

.

19,28 POTEM JEZUS ŚWIADOM, ŻE JUŻ WSZYSTKO SIĘ DOKONAŁO, ABY SIĘ WYPEŁNIŁO PISMO, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „WYKONAŁO SIĘ!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. / JAN /

19,33 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili./ JAN /

.

ZACHARIASZ 12,10
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha łaski i przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie.Rodziny z domu Dawida oddzielnie -i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie -i ich niewiasty oddzielnie Rodziny z domu Lewiego oddzielnie -i ich niewiasty oddzielnie.Rodziny z domu Szimejego oddzielnie -i ich niewiasty oddzielnie. I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie.
W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, dla obmycia grzechu i zmazy.

.

JEREMIASZ 31,9
Oto wyszli z płaczem,
lecz wśród pociech ich przyprowadzę.
Przywiodę ich do strumienia wody
równą drogą – nie potkną się na niej.
Jestem bowiem ojcem dla Izraela,
a Efraim jest moim [synem] pierworodnym.

.

ZACHARIASZ 13,6
A gdy go ktoś zapyta: „Cóż to za rany masz na twoim ciele?” Wówczas odpowie: „Tak mnie pobito w domu moich najmilszych”.

ZACHARIASZ 13,7
Mieczu, podnieś się na mego Pasterza,
na Męża, który jest Mi bliski – wyrocznia Pana Zastępów.
Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce,
bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym.
W całym kraju – wyrocznia Pana –
dwie części zginą i śmierć poniosą,
trzecia część tylko ocaleje.
I tę trzecią część poprowadzę przez ogień,
oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro,
i wypróbuję tak, jak złoto próbują.
I wzywać będzie mego imienia – a Ja wysłucham,
i będę mówił: „Oto mój lud”,
a on powie: „PAN MOIM BOGIEM”.

.

26,31 Mat. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.
26,56 Mat. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków”. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

.

20,8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. /JAN/

20,11 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano PANA mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego JEZUSA, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: NAUCZYCIELU! Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego„./ JAN /

20,19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane„./ JAN /

Spójrzmy kolejny raz na rzecz niebywałą, sam Chrystus daje Ducha Bożego apostołom. Tak jak Ojciec udzielił Mu władzy tak On udziela takiej samej władzy swoim uczniom.
Jedynym wytłumaczeniem na to może być stwierdzenie, że Ojciec i Syn to jedno !!! Uczniowie doskonale o tym wiedzieli dlatego nazywali Go Bogiem !!! Błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, że Jezus to sam PAN i BÓG w pełnym tego słowa znaczeniu, Jezus tylko to potwierdza, że prawidłowo rozpoznali tego zapowiadanego Boga, który przyjdzie na ziemię i że wszyscy, którzy w to uwierzyli są błogosławieni.
Spójrzcie kochani na kolejne fragmenty słów samego Jezusa. Zobaczcie Jezus zapowiada: Ojciec pośle Ducha Świętego, Jezus pośle Ducha Świętego ! Czy warto podważać słowa Chrystusa lub Jego samego?
Kolejny raz zwracam uwagę na to jak Pismo ukazuje, że Ojciec i Syn to Jedno ! Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu.

14,26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem / JAN/
15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. / JAN /

20,26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”./JAN/

21,1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. / JAN /

21,4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy macie co na posiłek?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze./ JAN /

.

13,33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie./ JAN/

Kochani, czy zauważyliście jak Jezus do swoich uczniów zwraca się „ dzieci” !!! Jak to, czyż to nie ojciec zwraca się tak do dzieci? Tutaj Jezus zwraca się do nich jak OJCIEC DO DZIECI !!! Wytłumaczenie na to jest jedno, wiecie jakie ? :) Ojciec i Syn to jedno !!! Syn to Ojciec ! Widzieli Syna, widzieli Ojca, słuchali Syna, słuchali Ojca.

21,12 Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?” bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał./ JAN /

Czy uczniowie byli przerażeni gdy Jezus ich odwiedził kilkakrotnie gdy zmartwychwstał ? Gdy nawet wchodził przez zamknięte drzwi domu, w którym ukrywali się ze strachu przed żydami. Wręcz przeciwnie oni wiedzieli, że to Jezus zmartwychwstały ich Pan ! I byli pełni radości.

21,15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham„. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!” I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham„. Rzekł do niego: „Paś owce moje!”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje! / JAN /

Jak pięknie Piotr ukazuje nam, że Jezus będąc Bogiem wie wszystko ! i zna myśli człowieka. Doskonale wiemy, że Pismo nam to potwierdza, iż Bóg zna nasze myśli i słowa zanim je wypowiemy.
Kochani nasz Bóg jest naszym Pasterzem. Jezus, zapowiedziany Mesjasz z rodu Dawida, który był pasterzem ludu Izraelskiego jest jego boskim nastepcą. Pasterzem Izraela, który oddał za swoje owieczki życie, aby później rozproszone zebrać w jedno i przyprowadzić do siebie. To jest jednym z następnych zresztą przepowiedzianych wydarzeń w Piśmie, które ma się wypełnić. Wiemy, że wszystko do końca co zapowiedział Bóg wypełni się gdy przyjdzie nasz Pan.

JEREMIASZ 31,10
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego,
głoście na dalekich wyspach, mówiąc:
Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.
Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana:
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu
i nigdy już sił im nie zbraknie.

.

PSALM 23
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

.

EZECHIEL 34,10
Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.

.

10,11 Dobry pasterz daje życie swoje za owce.Ja jestem dobrym pasterzem.
10,14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz / JAN /

.

IZAJASZ 40,9
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
„Oto wasz Bóg!”
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

Ten wspaniały Bóg – Pasterz, przyszedł, aby uzdrowić ludzi, aby wyrwać ich z ciemności. Łaskawy, miłosierny i hojny w swej miłości wyciągał rękę do zgnębionych przez grzech ludzi. Lecz faryzeusze tego nie rozumieli. Nie rozumieli zupełnie Jego misji oskarżając Go o to, że przebywa z grzesznikami. A On uczył co to znaczy być miłosiernym i odpuszczał ich winy.

OZEASZ 4,1
Słuchajcie słowa Pana,
synowie Izraela,
On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju,
gdyż zaginęły wierność i miłość
i znajomość Boga na ziemi.
Przeklinają, kłamią, mordują i kradną,
cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie
za zbrodnią.
Dlatego kraj jest okryty żałobą
i więdną wszyscy jego mieszkańcy,
zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne,
a nawet ryby morskie marnieją.

.

OZEASZ 6,3
Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
Jego przyjście jest pewne jak świt poranka,
jak wczesny deszcz przychodzi On do nas,
i jak deszcz późny, co nasyca ziemię”.
Cóż ci mogę uczynić, Efraimie,
co pocznę z tobą Judo?
Miłosierdzie wasze podobne do chmur na świtaniu
albo do rosy, które prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez proroków,
słowami ust mych zabijałem,
a Prawo moje zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
poznania Boga bardziej niż całopaleń.

.

9,12 Mat.On usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników„.

Kochani, spójrzcie jak prorok Ozeasz zapowiada przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa na ziemię.
Zanim pojawił się na ziemi działo się bardzo źle. Izrael i Juda zerwali przymierze z Bogiem, przestępowali przykazania, a w ziemi świętej trwała nieprawość. Lud Boży pod opieką swych kapłanów uprawiał nierząd z poganami.
Pan zarzuca właśnie kapłanom, że prowadzą jego naród do zguby. To są Ci sami uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy przestępowali Prawo Boże dla ludzkich tradycji i obyczajów. Ci którzy uważali, że miłość do Boga odzwierciedla się w zwyczajach, rytuałach kościelnych, a nie w tym jakim jest się człowiekiem.
Kim jest Pan, który karze ludzi, który odsunął się na chwilę od swojego ludu, ale w przypływie miłości znów się do niego zwrócił, aby wybawić go od grzechu. Jak pięknie Ozeasz ukazuje nam, że Pan to nasz Jezus Chrystus – Lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida.
Kto spróbuje zaprzeczyć, że Chrystus zapowiadany był na wielu kartach Pisma, że na nich mowa jest właśnie o Nim – Wiernym i Prawdziwym !!!

15,8 Mat.Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi.

.

IZAJASZ 29,13
Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud
zbliża się do Mnie tylko w słowach,
i sławi Mnie tylko wargami,
podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie;
ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko
wyuczonym przez ludzi zwyczajem,
dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie
cudów i dziwów z tym ludem:
zginie mądrość jego myślicieli,
a rozum jego mędrców zaniknie.

Zobaczcie jak Pan zapowiada przez proroka Izajasza cuda i dziwy, które się działy gdy nasz Jezus chodził po ziemi i nauczał i obnażał fałszywych znawców Pisma. Jak pięknie nam przekazał na czym polega obłuda uczonych w Piśmie, tych, którzy sami wprowadzają swoje tradycje i zwyczaje, a potem wiążą nimi barki ludzi im odległych. Wprost Bóg zapowiada, że ich mądrość zamieni się w głupotę i nie uwierzą prostej nauce Jezusa.
Czy ktoś ma odwagę powiedzieć, że w Starym Testamencie nie ma śladu o Chrystusie??? Ten kto tak twierdzi jest kłamcą i tylko się ośmiesza.

KSIĘGARODZAJU49,22
Józef – latorośl owocująca,
latorośl owocująca nad źródłem:
gałązki pną się po murze.
A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego
i czyhać na niego,
łuk jego pozostanie niezłamany,
i ręce jego – sprawne.
Z rąk potężnego Boga Jakubowego,
od Pasterza i Opoki Izraela,
od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał,
od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił –
błogosławieństwa z niebios wysokich,
błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej,
błogosławieństwa piersi i łona.
Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają
niż błogosławieństwa mych przodków,
jak długo trwać będą pagórki odwieczne-
niechaj spłyną na głowę Józefa,
na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci!

.

PSALM 80,9
Wyrwałeś winorośl z Egiptu
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.
Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.
Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi.
Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki.
Dlaczego jej mury zburzyłeś,
tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,
że ją niszczy dzik leśny,
a polne zwierzęta obgryzają?
Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
i nawiedź tę winorośl;
i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie

.

IZAJASZ 5
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!
Przyjaciel mój miał winnicę
na żyznym pagórku.
Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni
i zasadził w niej szlachetną winorośl;
pośrodku niej zbudował wieżę,
także i tłocznię w niej wykuł.
I spodziewał się, że wyda winogrona,
lecz ona cierpkie wydała jagody.
„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem
i mężowie z Judy,
rozsądźcie, proszę, między Mną
a między winnicą moją.
Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej,
a nie uczyniłem w niej
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała,
ona cierpkie dała jagody?
Więc dobrze! Pokażę wam,
co uczynię winnicy mojej:
rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono;
rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.
Zamienię ją w pustynię,
nie będzie przycinana ni plewiona,
tak iż wzejdą osty i ciernie.
Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”.
Otóż winnicą Pana Zastępów
jest dom Izraela,
a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.
Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi,
i prawowierności, a oto krzyk grozy.

.

21,13 Mat.Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

.

Czy zauważyliście, że Izajasz śpiewa o Przyjacielu, który założył winnicę, a Jezus opowiada to samo w przypowieści o przewrotnych rolnikach !!!

21,42 Mat.Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

.

15,1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. / JAN /

.

13,36 Mat. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Kochani, przeczytajcie uważnie powyższe fragmenty. Pamiętacie jak Jezus nazwał przyjaciółmi tych, którzy podążają za Nim. Jest to równoznaczne z tym, że Jezus jest naszym Przyjacielem. Spójrzcie, niesamowite, Izajasz zwraca się do swego Przyjaciela Boga !
Już od wyjścia z Egiptu Bóg mówi o swych latoroślach. Jest to Boży lud, który wydaje owoce. Ale nie wszyscy wydają dobre owoce. Dlatego Ojciec posłał na świat Jezusa, aby Ten zasiał ziarno, z którego będą dobre owoce. Latorośle, które podążają za Nim będące dobrym nasieniem odziedziczą miejsce w Królestwie Bożym ! One wydają dobre owoce, po tym poznajemy ludzi, jeśli ktoś podąża za Jezusem i opiera się na Jego nauce.
Nie dajcie się zwieźć kochani, tylko z Jezusem możecie odziedziczyć życie wieczne ! Bez Niego człowiek nie może nic uczynić !
Strzeżcie się przed synami diabła, Wy jesteście synami i córkami Boga !
Chcę też zwrócić uwagę Wam na słowa, które pojawiają się: mianowicie: Królestwo Jezusa, Królestwo Ojca, jeśli czytacie uważnie to zauważyliście już takie rzeczy wcześniej. Dla mnie w każdym przypadku jedynym wytłumaczeniem jest to, że Ojciec i Syn to Jedno. Co ma Ojciec, ma Syn. Dla przestrogi pragnę to zaznaczyć tym, którzy tak bardzo pracują nad tym, aby zniżyć rolę Jezusa. Jest to wręcz nierozsądne i stajecie w ten sposób przeciw samemu Ojcu.
Tak też siewcą jest Bóg Zastępów, Przyjaciel nasz, Jezus.

9,15 Mat. Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

.

22,1 Mat. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.

26,26 Mat. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami N O W Y, w królestwie Ojca mojego”.

.

IZAJASZ 51,11
Więc odkupieni przez Boga powrócą i przybędą z radosnym śpiewaniem, szczęście wieczne będzie nad ich głowami, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 21,4
” I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie.

.

IZAJASZ 54,5
” Bo MAŁŻONKIEM ci jest Twój STWORZYCIEL, któremu na imię – BÓG ZASTĘPÓW, Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go BOGIEM wszystkiej ziemi.

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 21,9
” Chodź ukażę ci OBLUBIENICĘ, MAŁŻONKĘ BARANKA. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga.

.

KSIĘGA OBJAWIENIA 21,2
” I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga przystrojone jak OBLUBIENICA, dla MĘŻA swojego zdobna … Oto przybytek BOGA Z LUDŹMI i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI

Kochani, Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić dzieła Boże zapowiedziane w Zakonie i Proroctwach. Większość z tych dzieł się wypełniła. Reszta jak powiedział sam Jezus dopiero się stanie, dokładnie tak jak zapowiedziane zostało to w Piśmie.
Nasz Pan Młody opuścił nas na chwilę, ale nie martwcie się.Bóg Ojciec szykuje mu wesele. Przygotujmy się na tą jakże ważną okoliczność. Bądźmy czujni i przygotowani każdego dnia, czekajmy cierpliwie na naszego Małżonka, aby zasiąść z Nim na uczcie weselnej, na którą nas zapraszał.:)

Ps.
W pracy tej chciałam ukazać swoje spostrzeżenia. Całe Pismo Święte jest ciągiem zdarzeń dotyczących ludu Bożego i samej obecności Boga wśród nich. Jeśli ktoś nie zgadza się ze słowami samego Jezusa, że Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu, że Ojciec i Syn to Jedno będzie musiał zaprzeczyć słowom samego Boga spisanych na kartach Pisma. Oczywiste też jest, że sprawy, które tu poruszyłam, a które wskazują jasno i wyraźnie, że Zakon i Prorocy mówią o naszym Panu Jezusie Chrystusie, Bogu całej ziemi są niepodważalne, ponieważ same słowa Boga obwieszczają Go wiele razy.
Pokazałam tylko niektóre miejsca w Piśmie świadczące o naszym Bogu, Jezusie Chrystusie. Z pewnością Wy także znaleźliście inne miejsca, które też o tym świadczą ponieważ jest ich o wiele więcej niż ukazałam w tym artykule. Kochani, nie bójcie się sami myśleć ponieważ to na co natrafiacie czytając Pismo Święte jest objawionym słowem dla Was od samego Boga.
Tak Ojciec jak Syn jest Bogiem, Panem, Pasterzem, Królem Izraela !!!
Tak Ojcu i Synowi należy się chwała, cześć, miłość, oddanie i błogosławieństwo !!!
To co ma Ojciec ma Syn !!!
Są Jedno !!! Chociaż trudno to pojąć, to lepiej tego nie podważać

Uważajcie na tych, którzy nie czczą Syna tak jak Ojca, to jest znak, że nie czczą także Ojca ! Strzeżcie się tych, którzy tak nauczają, strzeżcie się fałszywych nauczycieli i proroków !

Pamiętajcie, gdy miłujecie całym sercem Chrystusa Boga, czcicie Go i wielbicie, wtedy miłujecie też Ojca, czcicie Go i wielbicie !!!

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających :)

39 Comments. Leave new

Rafał Kudrański
14 grudnia 2015 17:47

Przepiękne świadectwo!
Fundament Słowa Bożego!

Czy ktoś o zdrowych zmysłach, uznający Słowo Boże za Prawdę, może zaprzeczyć, że Chrystus JEST Bogiem?

Do wszystkich tych którzy uważają siebie za głosicieli „Prawdy”w oparciu o Biblię (jej Księgi) a NIE uznający Chrystusa za Boga a uznający jedynie „Jedynego Ojca” i Jego Prawo – jak to możliwe, że czytacie a nie widzicie? Jak można dosadniej ukazać Wam świadectwo „JA JESTEM”?

Jak możecie powoływać się na Chrystusa jako Waszego Zbawiciela a tym samym NIE urągać Waszemu JEDYNEMU Bogu Ojcu??

Czy jest to dla Was w ogóle możliwe?

Przecież Ten Chrystus o którym świadczy Apostoł Jan i Mateusz, nie tylko urąga Waszemu „Jedynemu Bogu” ale wręcz UWAŻA SIĘ ZA Niego.

I to świadectwo Apostolskie również ukazuje, że nie tylko sam Chrystus uważał się za Boga lecz współcześni Jemu ludzie nie tylko UWAŻALI Go za Boga ale również czynami potwierdzali swoje stanowisko, ODDAJĄC POKŁON i CZEŚĆ Chrystusowi.
Czyż ta wielka rzesza Izraelskich obywateli, Narodu Wybranego nie znali Prawa Mojżeszowego, że w taki BAŁWOCHWALCZY sposób podchodzili do Chrystusa?

Jak wy możecie pogodzić w ogóle Stary Testament z Nowym Testamentem moi drodzy?

I na koniec jeszcze kilka słów do tych co mienią się „wyznawcami Tory” a mają tupet pisać, że Chrystus jest ich Zbawicielem – powinniście odrzucić KOMPLETNIE Nowy Testament, ze względu iż Chrystus niejednokrotnie PONIŻA Waszego boga „jedynego” „starotestamentalnego”.
Czyż można świadectwo Janowe i Mateuszowe pogodzić z waszym poglądem?
W świetle Słowa Bożego, którego świadectwo DOSADNIE zostało przedstawione jedynym waszym wyjściem powinno być milczenie na temat Chrystusa i UDAWANIE, że Ten Chrystus to NIE jest Mesjaszem, którego zapowiada Starotestamentalne Słowo Boże.

A moją puentą będą słowa ów Chrystusa „BAŁWOCHWALCY”, który dokładnie do Was je skierował:

„Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?” Ew. Jana 5, 45

A wszystkim wiernym Chrystusowi jako Bogu i Zbawcy życzę trwania w tym NIENARUSZALNYM Fundamencie NA WIEKI abyśmy spotkali się wspólnie w JEGO wiecznym Królestwie! :)

Odpowiedz

Basia jak zwykle – treściwie, fachowo i na Chwałę Naszego Pana i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa

Odpowiedz

Dziekuje za ładny artykuł , na pewno pomoże zrozumiec ludziom kim jest Pan Jezus ,oczywiscie przekonac kazdego i otworzyc czyjes serce moze tylko Pan Jezus.
Chcialbym sie podzielic paroma ładnymi utworami ,kochanego murzyna który jest w niebie ,dziekuje Bogu ze on sie urodzil bardzo go kocham.

„Nobody knows the trouble I’ve seen ,Nobody knows but Jesus”
https://www.youtube.com/watch?v=SVKKRzemX_w

„What a wonderful world”
https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM

„Armstrong urodził się w biednej rodzinie w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Jego ojciec był robotnikiem w fabryce terpentyny, a jego matka i siostra były prostytutkami. Zaniedbany wychowawczo włóczył się po ulicach, skąd trafił do zakładu poprawczego. Na początku uczył się grać na kornecie”

„Widzę zielone drzewa,
Także czerwone róże.
Widzę jak kwitną,
Dla mnie i dla ciebie.
I myślę sobie,
Co za wspaniały świat!

Widzę niebieskie niebo,
Białe obłoki.
Jasny, błogosławiony dzień,
Ciemną, świętą noc.
I myślę sobie,
Co za wspaniały świat!

Kolory tęczy,
Tak śliczne na niebie.
Są także na twarzach,
Przechodzących ludzi.
Widzę przyjaciół ściskających sobie ręce,
Mówiących „Jak się masz?”
Naprawdę mówią,
„Kocham cię”.

Słyszę płacz dzieci,
Obserwuję jak rosną.
Nauczą się o wiele więcej,
Niż ja kiedykolwiek będę wiedział.
I myślę sobie,
Co za wspaniały świat!

Tak…
I myślę sobie,
Co za wspaniały świat! ”

Wspaniale tak sobie wszystko doceniać.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 grudnia 2015 21:10

guguś Louis raczej oczekuje „w letargu” na Sąd bo po jego życiu to ciężko mi byłoby powiedzieć, że jest w niebie bo całe swoje życie poświęcił dla jazzu a nie dla Zbawiciela… Chyba, że nie wiem o czymś…

Odpowiedz

Jak się ma problem z intelektem to ciężko zrozumieć proste rzeczy, które są napisane czarno na białym…

5,36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie PISMA ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: TO ONE WŁAŚNIE DAJĄ O MNIE ŚWIADECTWO.”

Uznajemy Chrystusa jako Zbawiciela danego nam od samego Boga Ojca. Co tak trudno pojąć???
Ojciec nam Go posłał a myśmy weń uwierzyli i słuchamy Jego głosu.

Masz problem z mózgiem Rafał???

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 grudnia 2015 11:18

Obserwatorze, ocenę kto ma problem zostawiam Czytelnikom.
Natomiast Tobie życzę miłego dnia i ŻEGNAM.

Odpowiedz

Chrystus jest zapowiadamym zbawicielem, to prawda ale to tylko okreslenie funkcji jaka spelnil. Dam przyklad. Chcesz przejsc przez ulice i najdezdza samochod, ktos Cie lapie za kurtke i ratuje Ci tym zycie sciagajac z drogi. Idziesz do domu i mowisz, ze miales wybawiciela, ktory uratowal Ci zycie. Zona pyta. Kim byl ten wybawiciel? Psem, ktory szarpnal cie za kurtke? Ty odpowiadasz , nie – to byl czlowiek, mezczyzna, Hindus w podeszlym wieku, itd. Wybawiciel to jest ktos, kto wyroznia sie jakimis cechami.

Teraz przechodzimy dalej, do natury Boga i pytanie czy Chrystus ma nature Boska i najwazniejsze czy Syn jest nizszy czy rowny Ojcu. Sprawa nie jest taka latwa do zrozumienia jakby sie wydawalo. Bo jak wiemy Bog jest jeden. I wielu ma z tym duzy problem.
Rdz 1,26 A wreszcie rzekł Bóg: ”UCZYNMY człowieka na NASZ obraz, podobnego NAM. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem,
nad ziemia i nad wszystkimi zwierzetami pełzajacymi po ziemi!”
Rdz 1,27 Stworzył wiec Bóg człowieka na SWóJ obraz, na obraz Bozy go stworzył: stworzył mezczyzne i niewiaste.
Rdz 3,22 Po czym Pan Bóg rzekł: ”Oto człowiek stał sie taki jak MY: zna dobro i
zło; niechaj teraz nie wyciagnie przypadkiem reki, aby zerwac owoc takze z
drzewa zycia, zjesc go i zyc na wieki”.

Wiemy, ze jestesmy stworzeni na obraz Boga jako mezczyzna i kobieta, ktorzy staja sie jednym cialem. To teraz tak po ludzku sprobuje wyjasnic. Malzenstwu rodzi sie dziecko np. chlopiec. Ludzie rodza ludzi, czlowiek nie moze urodzic psa. Czy to dziecko jest nizsza istota? Nie jest taka sama istota ludzka, z ktorej wyrosnie dorosly samodzielny mezczyzna. Oboje rodzice maja taka sama wladze nad dzieckiem choc pelnia rozne funkcje. Ojciec nie jest wiekszy od matki ani matka od ojca – maja taka sama nature – sa ludzmi. Ale na poczatku zycia dziecko zna tylko role matki bo matka karmi piersia. (mowie o warunkach naturalnych). Matka jest na kazde zawolanie – tuli przewija i zaspokaja wszelkie bezsposrednie potrzeby. Dziecko roli ojca nie jest swiadome choc on spelnia wazna role dla calej rodziny, pracuje, robi zakupy, pomalowal pokoj, zlozyl dziecku lozeczko itd. Dziecko nie moze pominac procesu karmienia mlekiem matki idac bezposrednio pod opieke ojca bo by umarlo. Teraz relacja odwrotna. rodzice pelnia swoja funkcje uslugujac dziecku, czy przez to maja pozycje nizsza w stosunku do dziecka, sa jakims nizszym rodzajem? Nie, wszyscy sa ludzmi. Wyroznia ich tylko funkcja jaka w danej chwili pelnia.
Kolejny cytat warty omowienia: Mt 11,27 WSZYSTKO przekazał Mi Ojciec mój. Nikt tez nie zna Syna, TYLKO OJCIEC, ani Ojca nikt nie zna, TYLKO SYN, i ten, komu SYN zechce objawic.
Kto moze poznac Boga Ojca jak nie ktos kto sam ma madrosc Boga i odwrotnie. My ludzie mamy tylko czastkowa mozliwosc i tylko Syn ma wladze objawienia nam Ojca komu zechce. Wiec nie mozna go ograniczac go do funkcji zbawiciela.
Mt 28,18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: ”Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi.
Co to oznacza wszelka wladza? To nie jest kawalek, jakas czesc tylko wszystko. a wszechwladny moze byc tylko Bog. Nie znajdziemy w Bibli, ze Jezus zostal stworzony. To on razem z Ojcem i Duchem Swietym stwarzali swiat. Napewno Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Duch Swiety tez jest odrebna istota Boska choc wszyscy stanowia jedno w swojej Boskiej naturze majac jednoczesnie suwerennosc..

Odpowiedz

Witaj Elu :)
Powiem tak, porównywanie istoty Boga – Ojca i Syna do ludzkich sytuacji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tak jak rodzice, mąż i żona, tak Ojciec i Syn, to mam szczególnie na myśli. Dlaczego?, ponieważ ani jedno z rodziców nie jest d u c h e m.
W istocie Boga właśnie jest ta zależność gdzie Ojciec jest Duchem, a Syn człowiekiem, ale też nie do końca. Wiemy bowiem, że Bóg stał się człowiekiem, aby ludzie mogli poznać Boga. Teraz już nie jest człowiekiem odkąd wstąpił do nieba, tak nam objawia świadectwo Jana. Oczywiście ludzie taki mają Jego obraz i tak sobie Go wyobrażają. Ale czyż nie powiedział, że będzie z nami wino pić NOWY w królestwie Bożym ? Nie będzie już człowiekiem,jakim był na ziemi, i my nie będziemy zwykłymi ludźmi jak teraz. No cóż sama widzisz, że są to rzeczy niepojęte, sami w przyszłości się o tym przekonamy.
Pięknie zauważyłaś istotną rzecz dotyczącą właśnie jedności Ojca z Synem.
„wreszcie rzekł Bóg: ”UCZYŃMY człowieka na NASZ obraz, podobnego NAM. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem,
nad ziemia i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!”
Rdz 1,27 Stworzył wiec Bóg człowieka na SWÓJ obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Rdz 3,22 Po czym Pan Bóg rzekł: ”Oto człowiek stał się taki jak MY:”
Po przeczytaniu tych wersetów ktoś pomyśli, że jest dwóch Bogów. Ale to jest dopiero początek opowieści o Bogu. Gdy przeczyta całe Pismo, zobaczy, że odpowiedzią na tą zagadkę są słowa Jezusa.
OJCIEC I SYN SĄ JEDNO.
„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.”
„Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.”
Tak więc jest jeden Bóg – OJCIEC W SYNU, A SYN W OJCU, ONI SĄ JEDNO
Oczywiście Zbawcą jest też jeden Bóg – Ojciec i Syn , bo przecież są jedno.
Wierzmy Jezusowi i Jego słowu.
Elu, pięknie ukazałaś wszechwładzę Jezusa, i tak jest On nie tylko wszechwładny, ale i odwieczny.
Co ma Ojciec, ma Syn – dlatego, że są Jedno.

Pozdrawiam Cię serdecznie :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 grudnia 2015 22:04

Cześć Ela,
cieszę się, że również stanęłaś w obronie naszego Boga i Zbawiciela.
Od Obserwatora nie otrzymasz odpowiedzi ponieważ w tym temacie już ma BANA – pokazał już na jakie argumenty go stać i nie mamy zamiaru zaśmiecać tematu tego typu tekstami – bo o „logiczności” nie wspomnę. Zresztą jeśli nie zrozumiał MIAŻDŻĄCYCH dowodów ze Słowa Bożego, które ukazane są w tym artykule, to jak może inaczej zrozumieć? I to tak naprawdę każdego to dotyczy. Jedynie Pan może im otworzyć „oczy i serce” o ile tego chcą…
Dziekuje za Twoje świadectwo wiary w Boga Chrystusa i życzę Tobie spokojnej nocy. DoBrAnOc :)

Odpowiedz

Kilka słów do przeciwników Jezusa. Kochani, otwórzcie oczy i nie dajcie się zwodzić samemu szatanowi.
„GDYBYŚCIE MNIE POZNALI, ZNALIBYŚCIE I MOJEGO OJCA. ALE TERAZ JUŻ GO ZNACIE I ZOBACZYLIŚCIE ” -czy te słowa samego Jezusa nie mówią właśnie o tym, że widząc Jezusa widzą Ojca ??? czyli BOGA ???
„KTO MNIE ZOBACZYŁ, ZOBACZYŁ TAKŻE I OJCA ” – kto zobaczył Jezusa, zobaczył Ojca czyli BOGA ???
„OJCIEC, KTÓRY TRWA WE MNIE, ON SAM DOKONUJE TYCH DZIEŁ. WIERZCIE MI, ŻE JA JESTEM W OJCU, A OJCIEC WE MNIE ”

Zobaczcie, jak Bóg z Was się śmieje :)

„Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i w swej zapalczywości ich trwoży: ”

Przecież Bóg Ojciec dawno zapowiedział Króla Izraela – Jezusa, czy o tym nie czytaliście nigdzie ???

„Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Ogłoszę postanowienie Pana:
Powiedział do mnie:”

Popatrzcie co Bóg Ojciec powiedział do swego Syna – Jezusa !!! To mówi sam Ojciec do Syna, czy widzicie ???

„Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz”.
A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!”

Czy nie słyszeliście nigdzie o tym kogo mają słuchać dzieci Boże ???

Służcie Panu z bojaźnią
i Jego nogi ze drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.” Psalm 2
:)
Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga,
I BOGIEM BYŁO SŁOWO.

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.”

Pozdrawiam i życzę zrozumienia jedności Ojca z Synem :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 grudnia 2015 16:25

„Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i zawezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.
Bóg nasz przybył i nie milczy:
przed Nim ogień trawiący,
wokół Niego szaleje nawałnica.
Wzywa On z góry niebo
i ziemię, by lud swój sądzić.
«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę».
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią. ” Psalm 50, 1-6

Tak jak Basia wspomniała w tym PRZEPIĘKNYM artykule – wersetów jest zdecydowanie więcej, które potwierdzają Fundament Słowa Bożego, iż to Sam BÓG, w ciele ludzkim, zstępując na ziemię w Swojej Najważniejszej misji – ZBAWIA ukochanych ludzi!

Czyż ten Psalm dobitnie nie ukazuje KTO jest tym BOGIEM, który wraca ponownie na ziemię aby SĄDZIĆ SWÓJ lud?
Czyż nie potwierdza on całego świadectwa Nowego Testamentu, łącznie z Księgą Objawienia?

KOCHAM PRAWDĘ, którą objawia nam Sam Bóg w Jego Słowie Bożym!!!!

…i dlatego zachęcam wszystkich by w komentarzach przedstawiać inne jeszcze wspaniałe świadectwa Słowa Bożego o naszym W S P A N I A Ł Y M Bogu – Chrystusie.

Odpowiedz

Tak kochani, szukajcie a znajdziecie !
Rafał wyjął mi z ust tą prośbę do Was :) Jeśli macie tylko ochotę, wstawiajcie tutaj inne fragmenty z Pisma o naszym Najukochańszym Panu Jezusie Chrystusie !!! Zachęcam gorąco, pokażcie, że tych fragmentów w Biblii jest dużo więcej :)

Ps.
Cieszę się, że podoba Wam się artykuł, zaszczytem dla mnie jest pisanie o Tym, którego zwą Bogiem całej ziemi. Pozdrawiam serdecznie :)

Odpowiedz

PAN,SĘDZIA NARODÓW,BÓG SPRAWIEDLIWY,BÓG CO ZBAWIA – JEZUS
7 Powstań, o Panie, w Twym gniewie,
podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców,
wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś.
8 Gromada narodów niechaj Cię otoczy,
a Ty zasiądź ponad nią wysoko.
9 Pan jest Sędzią narodów:
Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości
i według niewinności, jaka jest we mnie.

10 Niechaj ustanie nieprawość występnych,
a sprawiedliwego umocnij,
Boże sprawiedliwy,
Ty, co przenikasz serca i nerki.
11 Tarczą jest dla mnie Bóg,
co zbawia prawych sercem.

12 Bóg – Sędzia sprawiedliwy,
Bóg codziennie pałający gniewem.
13 Jeśli się [kto] nie nawróci,
miecz swój On wyostrzy;
14 przygotuje na niego pociski śmiertelne,
sporządzi swe ogniste strzały.( Psalm 7 )

Odpowiedz

Pan Jezus działa w skrytości ,nie ma takiej ciemności z której nie zabrałby Jezus człowieka ,nawet po śmierci.Wszystko sie spełnia w czasie wyznaczonym przez Boga ,słusznie powiedziałeś Panie Jezu ,że królestwo Boże jest jak ziarno zasiane w sercu człowieka które rośnie w ukryciu ,a my nie wiemy kiedy to się dzieje i jak ,tak samo jak nie widzi się rozwoju dziecka w brzuchu mamy ,dopiero widzi się spełnienie kiedy dziecko wita nowy świat – podobnie jest z królestwem Bożym.

Odpowiedz

Pięknie guguś :)

Odpowiedz

Prz 30,04 Kto wstapił do nieba i zstapił? Kto zebrał wiatr w swoje garscie? Kto wody
owinał płaszczem? Kto krance ziemi utworzył? Jakie jest jego imie? – A jakie
syna? Wiadomo ci moze?
Prz 30,05 Kazde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarcza jest dla tych, co Don sie
uciekaja.
Prz 30,06 Do słów Jego nic nie dodawaj, by cie nie skarał: nie uznał za kłamce.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

„OD ZACHODU UJRZĄ IMIĘ PANA
i od Wschodu słońca – chwałę Jego,
BO PRZYJDZIE On jak gwałtowny potok,
PĘDZONY TCHNIENIEM PAŃSKIM.
Lecz do Syjonu przyjdzie jako Odkupiciel
i do nawróconych z występków w Jakubie –
wyrocznia Pana.” Izajasz 59

„SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
i zamieszkało miedzy nami.
I OGLĄDALIŚMY JEGO CHWAŁĘ,” Jana 1

” Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy*. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego*. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, A IMIĘ JEGO NAZWANO: SŁOWO BOGA ” Ks. Obj. 19

Pozdrawiam Elu :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
20 grudnia 2015 10:36

Świetne dowody dziewczyny! :)
Korzystając z chwilki w pracy chciałbym podkreślić, że to świadectwo Księgi Objawienia, wspaniale ukazuje, że Chrystus JEST Bogiem. Piszę to dlatego aby podkreślić jeszcze to iż dla wszystkich, łącznie z głosicielami Tory – Ten na koniu to bez wątpienia Chrystus. I jakie mamy o Nim świadectwo?
To, że TYLKO ON zna Jego Imię wypisane.
Bóg Ojciec nie zna ów Imienia Swojego Syna…? :)
A przecież powinien, bo „ponoć” Bóg wie wszystko…
Pisząc „moje” spostrzeżenie: „albo jest to skażenie albo… opinia Jana…”
INACZEJ NIE MOŻNA ROZUMIEĆ tego świadectwa Księgi jak tylko tak, że Ten siedzący na koniu to BÓG czyli… Chrystus :)

Odpowiedz

„Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali,
TYM, KTÓRZY MNIE SZUKALI, DAŁEM SIĘ ZNALEŹĆ.
Mówiłem: „OTO JESTEM,JESTEM!” do narodu,
który nie wzywał mego imienia.”

Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich”.

Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM.

Lecz was, którzy porzucacie Pana,
zapominacie o mojej świętej górze,
nakrywacie stół na cześć Gada
i napełniacie czarkę wina na cześć Meniego,
was przeznaczam pod miecz;
wszyscy padniecie w rzezi,
ponieważ wołałem, a nie odpowiedzieliście,
przemawiałem, a nie słuchaliście.
Dopuściliście się zła w moich oczach
i wybraliście to, co Mi się nie podoba.
Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Oto moi słudzy jeść będą,
a wy będziecie łaknąć.
Oto moi słudzy pić będą,
a wy będziecie cierpieć pragnienie.
Oto moi słudzy weselić się będą,
a wy będziecie wstyd odczuwać.
Oto moi słudzy śpiewać będą
z radości serdecznej,
a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego
i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu.Izajasza 65,11

Sługom zaś moim nadadzą inne imię.
Kto w kraju zechce cię pobłogosławić,
wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy.
Kto w kraju będzie przysięgał,
przysięgać będzie na Boga wiernego;Izajasza 65,15

I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach.Ks. Obj 22

Ciekawa rzecz – zobaczcie kochani,będą MU cześć oddawali, będą oglądać JEGO oblicze. MU I JEGO, toż to tron Boga i Baranka, dlaczego nie jest napisane będą oglądać ich oblicze i im oddawać cześć ? Tak jak Ela napisała w Księdze Rodzaju mamy identyczne zwroty.

Tak Ojciec i Syn są JEDNO!
( Bóg i Baranek)

Pamiętajcie, kto szuka ten znajdzie, kto puka temu otworzą, o tym zapewnił nas sam Jezus. :)

Odpowiedz

Żydzi zdumiewali się mówiąc: «W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył?» Odpowiedział im Jezus mówiąc: «Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Jana, 7, 15-18

Odpowiedz
Rafał Kudrański
23 grudnia 2015 15:50

Bach jest to bardzo fajny werset, a szczególnie początek :) Ponieważ druga „część” jest często używana przez osoby, które Chrystusa NIE uważają za Boga lecz za wielkiego Proroka, głosiciela woli Bożej itp – tak jak to jest np w Islamie a to samo świadczą starozakonni głosiciele i innej maści zwodziciele. Także skupię się na pierwszej części ponieważ co do JEDNOŚCI Syna z Ojcem wiele zostało ukazane i jest to dla nas BEZSPRZECZNE. A to, że inni NIE chcą zrozumieć misji ziemskiej Boga w ciele – Syna Bożego to już nic nie jesteśmy w stanie zrobić a tłumaczyć „po raz setny” nie mamy bynajmniej czasu.

Wspaniałe jest to, że wiemy od samych Żydów czy. Izraelitów :) , że byli zaskoczeni iż Chrystus nie uczył się a znał Pisma. Pozbawiony pewnych atrybutów Boskich w misji zbawczej mimo wszystko nie „zapomniał” Prawa :) Wierząc świadectwu Słowa Bożego, w JEDNOŚĆ Ojca z Synem na WIEKI – wcale mnie to nie dziwi :)
Pozdrawiam

Odpowiedz

Problem w tym, iż żydzi mieli tak zatwardziałe serca, że nie byli w stanie uwierzyć iż Jezus przyszedł z nieba. Nie pomogły im cuda, które czynił Jezus, nie pomogło to, że widzieli to na własne oczy. Dziwili się, ponieważ człowiek nie może czynić tego co Bóg. Oni właśnie nie mogli tego pojąć. Bo nie chcieli uwierzyć, że Jezus jest Bogiem.
A Jezus wyraźnie powiedział, że przyniósł SŁOWO OD OJCA, na cóż miałby czytać Pisma i się uczyć.
SŁOWO BYŁO U BOGA, A BOGIEM BYŁO SŁOWO
Słowo istniało już przed stworzeniem ziemi, ludzi, zwierząt i wszystkiego. Było obecne przy stwarzaniu. Skoro było od początku, to w jaki sposób mogło nie znać Prawa i Przykazań, które Bóg dał ludowi swojemu ???
Skoro Bóg jest Panem wszystkiego jak może o czymś nie wiedzieć ???
Zna myśli i słowa człowieka zanim ten je wypowie, zna Prawa jakich kazał przestrzegać !
Wie wszystko !
Pamiętacie jak Jezus powiedział do Natanela, że wie co on tam robił, że był pod drzewem figowym, a jak wybiegał swoimi słowami przy uczniach, bo wiedział co myślą ???, a oni się dziwili skąd takie rzeczy wie ??? A jak uczniowie mówili, że tak mądrze przemawia ??? jak żaden z ludzi i wie wszystko ???
Oni nie tylko widzieli cuda, ale widzieli Jezusa mądrość, której nie miał żaden człowiek. To też przyczyniło się do tego, że z radością wołali – ” Prawdziwie jesteś Synem Boga Żywego ” Tak Jezus wprawiał ich w zdumienie, tym co mówił.

” Błogosławieni co nie widzieli, a uwierzyli ” :) :) :)

Odpowiedz

Wiele dzieci pisze listy do Mikołają, kochają Mikołaja – szkoda że nie piszą listów do Wszechmogącego Zbawcy, że nie są uczone miłości do Tego, który pierwszy nas umiłował i który jest Prawdziwy a nie złudny jak Mikołaj. Hollywood i różne inne są używane do nakręcania tego chorego trendu.

Mikołaje, święta w tej formie – to wszystko służy jak tysiące innych rzeczy do zwodzenia, manipulacji. Wmawianie bezbożnym – religijnym ludziom, że są chrześcijanami.

Za parę dni dla ogromnej większości z tych, którzy siedzieć będą przy stołach, tysiąckrotnie ważniejszy będzie zbliżający się Sylwester niż święta – to już będzie za nimi – „święta, święta i po świętach”. Bezbożni będą oczekiwać nowego święta – będą myśleć gdzie i jak się zabawić, ile wypić alkoholu, albo jakie narkotyki kupić i czy uda im się kogoś zaciągnąć do łóżka.

Co za smutne, beznadziejne życie – nużać się tych brudach i postrzegać je, jako coś fajnego, coś co nazywają : „korzystaniem z życia”. Ale nie wiedzą, że czeka ich prędzej czy później utrapienie, zniszczenie, chaos – ciało nawet jeśli jest młode i zdrowe – prędzej czy później się rozleci jak nie przez choroby, wypadki, starość to przez śmierć i ich zabawowy tryb życia, alkohole, rozpusta seksualna nie nasyci ich, ani teraz ani gdy przyjdą choroby czy ewentualna starość. Niszczą siebie, popełniają samobójstwo w tych rzeczach i innych grzechach ale w głowie myślą, że beznadzieja, poczucie, pustki, depresje są spowodowane że za mało mają tych i innych grzechów i pogrążają się dalej – oby dane im było się opamiętać, pokutować, nawrócić do żywego, Wszechmogącego Chrystusa.

źródło:
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/bog-nienawidzi-swiatowego-bozego.html

Odpowiedz
Rafał Kudrański
24 grudnia 2015 13:06

Niezbitym dowodem ze Słowa Bożego iż Jezus jest Bogiem możemy zobaczyć w poniższym świadectwie:

„Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz:
To mówi Syn Boży:
Ten, który ma oczy jak płomień ognia,
a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.
[…]
A wszystkie Kościoły poznają,
że JA JESTEM TEN, CO PRZENIKA NERKI I SERCA;
i dam każdemu z was według waszych czynów.”
Objawienie Jana 2, 18-23

Jezus, Syn Boży zaświadcza, że przenika nerki i serca i da każdemu według ich uczynków.

A jakie świadectwo daje nam Bóg „Mojżeszowy”:

„To mówi Pan:
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
i który w ciele upatruje swą siłę,
a od Pana odwraca swe serce.
[…]
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne
i niepoprawne – któż je zgłębi?
JA, PAN, BADAM SERCE
I DOŚWIADCZAM NERKI,
bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania,
według owoców jego uczynków.”
Jeremiasz 17, 5 – 10

Czyż Bóg Starego Przymierza nie zaświadcza tego samego o czym zaświadcza Jezus…?
Przecież Jezus niemalże IDENTYCZNIE wypowiada się jak Bóg u Jeremiasza! :)
Aby było ciekawiej jeszcze mamy inny dowód na to:

„Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość,
bom nienagannie postępował
i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę,
WYBADAJ MOJE NERKI I SERCE:
Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość
i postępuję w Twej prawdzie. ” Psalm 26

Cóż za wspaniałe świadectwo o Bogu – jakże NIEROZŁĄCZNE z naszym Zbawicielem! :)

Wiemy o tym, że żydzi dziwili się iż nasz Zbawiciel ZNA Pisma a nie uczył się.
Więc Chrystus z pewnością znając Pisma wiedział, że to Bóg „starego Zakonu” jest Tym, który bada i przenika nerki.
Zresztą chyba dla wszystkich jest to oczywiste, że TYLKO Bóg może to czynić.
Przynajmniej dla kogoś kto w ogóle wierzy w Boga zaświadczanego w Księgach Starego jak i Nowego Testamentu.

Więc Jezus jakim prawem mógł powiedzieć o sobie, że JEST Tym który bada i przenika nerki i serca??
I zwróćmy uwagę, że o tym zaświadcza jak już jest z Ojcem razem w niebie.

Jednym słowem – definitywnie „PODSZYWA SIĘ” pod Boga Ojca, który jest Duchem.

I nie da się tego wytłumaczyć inaczej jak tylko, że JEST JEDNO z Ojcem czyli również i BOGIEM.

Idąc tokiem myślenia innym wychodziłoby na to, że Jezus jest KŁAMCĄ, PRZECIWNIKIEM BOGA OJCA odbierając mu atrybut JEDYNEGO Boga…

W takim przypadku Bóg Ojciec – Ten JEDYNY Bóg ze Starego Przymierza, który WIELOKROTNIE zaświadcza, że nie odda chwały NIKOMU innemu aby został wielbiony, nazywany bogiem – powinien spełnić to co mówi i wyrzucić Syna z nieba niczym szatana bo przecież też podał się za Boga.

Nieprawdaż???

A co mamy…?

Bóg Ojciec „w Swoim” Niebie „siedzi cichutko i zezwala po takim świadectwie Chrystusa aby 24 starców, miriady aniołów i świętych oddali pokłon Barankowi i chwalili Go i wielbili!!! :)

Już nie wspominając jak Jego Syn zachowywał się podczas Swojej misji ziemskiej, gdzie niejednokrotnie podawał się za BOGA (Ojca), odbierał chwałę od ludzi należną TYLKO BOGU co ten artykuł dobitnie ukazuje. :)

Jezus nasz BÓG! :)

Odpowiedz

[KOMENTARZ ZABLOKOWANY]

guguś WYSŁAŁEM TOBIE E-MAILA Z PROŚBĄ ABY NIE UMIESZCZAĆ ŚWIADECTW RÓŻNYCH LUDZI LECZ PROSIMY O SKUPIENIE SIĘ NA SŁOWIE BOŻYM.
TYM BARDZIEJ, ŻE CI LUDZIE W NIEMALŻE 100% SĄ W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH – BUDUJĄC TE WSPÓLNOTY, KTÓRE NIESTETY NIE GŁOSZĄ DOSKONAŁEJ EWANGELII NASZEGO ZBAWICIELA.

POZDRAWIAM.

Odpowiedz

Kochani, spójrzmy kim jest Pan, który wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej i który sprowadzi swój lud z wszystkich krańców ziemi, gdy przyjdzie Jego dzień, wielki i straszny. :)

Dlatego oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy nie będą już mówić: „NA PANA ŻYJĄCEGO, KTÓRY WYPROWADZIŁ SYNÓW IZRAELA Z ZIEMI EGIPSKIEJ”, LECZ NA PANA ŻYJĄCEGO, KTÓRY WYPROWADZIŁ SYNÓW IZRAELA Z ZIEMI PÓŁNOCNEJ I ZE WSZYSTKICH ZIEM, PO KTÓRYCH ICH ROZPROSZYŁ” I SPROWADZĘ ICH ZNÓW DO ZIEMI, KTÓRĄ DAŁEM ICH PRZODKOM. Jeremiasz 16,14

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o
Izraelu: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. PRZYWIODĘ ZE WSCHODU TWE PLEMIĘ I Z ZACHODU CIĘ POZBIERAM, PÓŁNOCY POWIEM ” ODDAJ !” I POŁUDNIOWI ” NIE ZATRZYMUJ !” Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Izajasza 43,1

Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i ZGROMADZĄ JEGO WYBRANYCH Z CZTERECH STRON ŚWIATA, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Mat..25,29

Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ZE WSZYSTKICH POKOLEŃ SYNÓW IZRAELA. Ks. Obj. 7,1
 
Potem ujrzałem: a oto wielki TŁUM, którego nie mógł nikt policzyć, Z KAŻDEGO NARODU I WSZYSTKICH POKOLEŃ, LUDÓW I JĘZYKÓW, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka».Ks. Obj. 7,9

«Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?»  I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.Ks. Obj. 7,13

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Jana 14,1

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Mat. 25,31

Czy to nie ten sam Pan i Bóg ? :) Pozdrawiam wszystkich.

Odpowiedz

Kochani, muszę się z Wami podzielić następnym niesamowitym wydarzeniem. :)
Czy wiecie, że do Daniela przyszedł sam Jezus, aby powiedzieć mu co stanie się w czasach ostatecznych ??? Dlaczego Jezus przyszedł własnie do Daniela ? Ponieważ Daniel był oddany Bogu całym sercem !!!
Zresztą sami zobaczcie:

” Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, , podniosłem oczy i patrzałem: Oto [stał] pewien MĄŻ UBRANY W LNIANE SZATY, A JEGO BIODRA BYŁY PRZEPASANE CZYSTYM ZŁOTEM, A CIAŁO ZAŚ JEGO BYŁO PODOBNE DO TARSZISZU, JEGO OBLICZE DO BLASKU BŁYSKAWICY, OCZY JEGO BYŁY JAK POCHODNIE OGNISTE, JEGO RAMIONA I NOGI JAK BŁYSK POLEROWANEJ MIEDZI, A JEGO GŁOS JAK GŁOS TŁUMU. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: „Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ zostałem posłany do ciebie”. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: „Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów.” Daniela 10.4

No cóż jak widzicie takich spotkań proroków z Jezusem było więcej niż jedno, zanim narodził się jako dziecię w Betlejem. :) Niesamowite !!!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
28 grudnia 2015 11:49

Tak Basiu, to prawda, że to właśnie nasz Zbawiciel był tym Bogiem, który zaszczycił Swoją obecnością wielu mężów Bożych.
O tym milczą WSZYSTKIE denominacje kościelne jak i również forumowicze „zbawienni”, którzy odrzucili Chrystusa jako Boga.
Takim najbardziej uderzającym świadectwem, które demaskuje ich kłamstwa, jest wydarzenie opisane w Księdze Rodzaju 18, 1-33.
Mamy tam wspaniały opis jak sam Bóg w towarzystwie dwóch aniołów odwiedza Abrahama. Jest to skrzętnie skrywane i kompletnie nie poruszane świadectwo jakie daje nam Słowo Boże.
A dlaczego?
Ponieważ każdym organizacjom religijnym jest to nie na rękę świadectwo, które demaskuje ich fałszywe i kłamliwe doktryny – i to począwszy od katolików a kończywszy na samych świadkach jehowy.
Również to świadectwo jest MIAŻDŻĄCE dla wszystkich tych, których ostatnimi czasy przybywa – a mianowicie chodzi o wyznawców Tory – która od dawna NIE obowiązuje a na siłę chcą ją reaktywować i w dodatku jeszcze powoływać się OBŁUDNIE na „Isusa” -Zbawiciela.
Nikt z nich – czy to z organizacji religijnych czy „chrystusowo-obłudno-torowców” nie jest w stanie wytłumaczyć tej wizyty! Oczywiście mam na myśli w sposób MĄDRY, LOGICZNY i przede wszystkim SPÓJNY Z CAŁYM Słowem Bożym. Jedynie co im pozostaje to teologiczno-faryzejsko-bajeczne wywody, które same w sobie są sprzecznościami i niedorzecznościami.

Napisałem obszerny artykuł na ten temat ukazując niezbite dowody – również z Apostolskiego Słowa Bożego – że TYM BOGIEM, który z aniołami przychodzi w odwiedziny do Abrahama jest nasz Zbawiciel – Król Królów, Syn Boży!

link do artykułu: http://jedynadroga.prv.pl/pan-jezus-odwiedzal-swiat-jako-czlowiek-jeszcze-przed-narodzinami-2014-lat-temu-ukrywane-fakty/

Zapraszam wszystkich serdecznie do przeczytania tej wspaniałej informacji, która POTWIERDZA BEZSPRZECZNIE, że nasz Zbawiciel JEST BOGIEM! :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
29 grudnia 2015 14:17

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.” Ew. Mateusza 10, 37-39

Żaden z wielkich proroków Bożych nie wypowiedział tak bezpośredniego świadectwa o sobie samym – jeśli przemawiał w Imieniu Boga, ZAWSZE akcentował to dodając: „Tak mówi Pan”, „Wyrocznia Boga” itp.
Gdy nasz Zbawiciel przemawia w tym właśnie stylu – bezpośrednim i DOSADNYM – NIGDY nie zachowuje się jak wcześniejsi prorocy.
Gdyby nie był Bogiem – JEDNYM z Ojcem – mówiąc o Sobie w takiej formie byłby FAŁSZYWYM prorokiem, nauczycielem i przede wszystkim podszywałby się pod samego Boga. Tutaj nie ma żadnego precedensu, ze Słowa Bożego który by „akceptował” takie zachowanie Chrystusa jak to niektórzy starotestamentalni piszą iż Chrystus przemawiał „w Imieniu Boga”.
Nie ma takiej opcji ponieważ świadectwo Słowa Bożego – właśnie Starotestamentalnego PRZECZY takim HEREZJOM ponieważ WSZYSCY prorocy przemawiając do ludu, królów, kapłanów – ZAWSZE akcentowali, że „To mówi Pan” – „Wyrocznia Boga”. I to w każdym przemówieniu.
Także takie twierdzenia są po prostu SPRZECZNE z tym co nam ukazuje Słowo Boże i nie ma się temu co dziwić ponieważ Bóg ZASTRZEGA Swoje Słowo TYLKO dla Siebie i w JEGO Imieniu.
Nasz Zbawiciel niejednokrotnie przemawia JAKO BÓG i to nie ulega wątpliwości.
Ten werset chociażby który przedstawiłem również jest ku temu przykładem ponieważ Jezus w nim skupia CAŁĄ UWAGĘ na SOBIE. (!!!) Nie tylko nakazuje by podążać za Nim ale również aby stracić życie DLA NIEGO!
Czy wyobrażacie sobie aby prorok Izajasz czy Jeremiasz wypowiedział ze swoich ust taką deklarację????
Ba! Nawet Mojżeszowi przez usta by to nie przeszło!
I nie ma nawet najmniejszej „iskierki nadzieji”, że cokolwiek takiego w ogóle by pomyśleli w swoich głowach! :)
A tu proszę – Syn Boży – dla „pewnych” staro-zakonnych , taki „wyjątkowy” ale NIE Bóg – przychodzi i w takiej formie sobie przemawia.. I dla nich to normalne i jeszcze piszą jak to słuchają Isusa SŁÓW…
Co ciekawe – sami ówcześni Izraelczycy, którzy słuchali niejednokrotnie przemówień Zbawiciela takie to dali o Nim świadectwo:

„Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. ” Ew. Mateusza 7,28

Widać, że sami Izraelici doskonale zauważyli, że przemawia Jezus jak ten kto ma władzę. A kto dla nich mógł być większy od uczonych w Piśmie i w dodatku mieć większą wiedzę od nich samych , nie ucząc się na ziemi o tym? Oczywiście, że TYLKO BÓG i dlatego ówcześni Izraelczycy wiedzieli, że Mesjasz to Sam BÓG w ciele i Ten Jezus – jest NIM i dlatego BEZ PROBLEMÓW oddawali mu pokłony należne TYLKO BOGU o czym wiedzieli z samego Prawa danego Mojżeszowi. :)

W artykule jest wiele sytuacji poruszanych i naprawdę nie można oddzielić Syna od Ojca w ten sposób, jak to ostatnimi czasy zaatakowano PRAWDĘ, że Ojciec jest tylko Bogiem a Syn to taki „wyjątkowy” Syn ale „broń Boże” NIE Bóg bo przecież to uwłacza Jedynemu Bogu – Ojcu.
Jest to H I P O K R Y Z J A dla wszystkich którzy jeszcze mają czelność posługiwać się Apostolskim Słowem Bożym. Nie da się pogodzić ROZDZIELENIA Boga Ojca od Boga Syna bo wtedy zaświadczony przez Apostołów Zbawiciel – Isus/Jezus Chrystus w ich Ewangeliach i listach byłby NAJWIĘKSZYM i NAJZUCHWALSZYM przeciwnikiem Boga, który odbiera WSZYSTKO co należne Jedynemu Bogu.
Nie dajcie się zwieźć takim absurdalnym naukom/twierdzeniom.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
29 grudnia 2015 23:15

Wielki mąż Boży – Jan Chrzciciel wspaniałe świadectwo daje o Bogu, który przychodzi do SWOJEGO ludu ukochanego aby wybawić Go spod jarzma grzechu:

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». ” Ew. Mateusza 3, 11-12

Czyż omłotem – plonem – o którym mówi Jan nie są wszyscy, którzy należą do narodu wybranego?
Jak w takim razie Jan, który miał niezwykłe poważanie wśród Izraelczyków mógł powiedzieć o Jezusie, że On przychodzi by SWÓJ plon oczyścić?
Czyż plon – dzieci Abrahama nie nalezą TYLKO do Boga i są Jego wybranymi?
Oczywiście!
I właśnie dlatego Jan dał świadectwo o tym Zbawicielu, właśnie w taki bezprecedensowy sposób, że On – BÓG – wypełniając Starotestamentalne PROROCTWA w których Sam mówi, iż SAM wybawi Swój Naród Wybrany – właśnie w tym niesamowitym w historii ludzkości czasie – przyszedł by w końcu oczyścić SWÓJ omłot! :)
Takie to oczywiste a mimo wszystko szatan za wszelką cenę próbuje obedrzeć Boga z Jego najwspanialszej misji i ukazania jak bardzo nas kocha!
Dlatego w komentarzach będę podkreślał te tak naprawdę „banalne” świadectwa, które w pył rozwalają szatańskie zwodnicze wywody.
Zachęcam Was gorąco również do „WYTŁUSZCZENIA” tego typu świadectw Słowa Bożego bo jest ich jeszcze mnóstwoooooooo a z pewnością nie tylko umocni naszą wiarę lecz być może nie jednej osobie pomoże by nie dać się zwieźć szatańskim naukom, które propagują iż Zbawiciel/Syn nie jest Bogiem a tylko Ojciec.
Dobranoc :)

Odpowiedz

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką JEDNORODZONY otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Boga nikt nigdy nie widział, Ten JEDNORODZONY BÓG, który jest w łonie Ojca, pouczył.

Nasz Kochany Jednorodzony Bóg, Jezus z Nazaretu , pełen łaski i prawdy :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
2 stycznia 2016 09:57

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».” Ewangelia Mateusza 11, 28

Kolejny przykład, gdy nasz Zbawiciel JAWNIE przemawia jako BÓG. My na codzień tego nie dostrzegamy ponieważ dla nas jest to OCZYWISTE, że Chrystus-Zbawiciel JEST Bogiem.

W przemówieniu Zbawiciel mówi do Izraelczyków, że DO NIEGO mają WSZYSCY przyjść, którzy chcą ukojenia i spokoju. I to NAJDOSADNIEJSZE jest to w przemówieniu, że Chrystus mówi, że chodzi o ukojenie DUSZY! To jest właśnie niesamowite, że nie tylko chodzi o ciało a nawet PRZEDE WSZYSTKIM nie o ciało ale właśnie o DUSZE!
A chyba wiemy do kogo dusze ludzkie należą…?

Czyż nie do Boga? :)

A przecież Jezus nie mówi, że ów słuchacze mają się udać do Boga Izraela – tego „Mojżeszowego” aby odnaleźli ukojenie DUSZ.
Czy akcentuje jak prorocy Starotestamentalni, że to mówi Bóg o sobie, dodając – „wyrocznia Boga” czy „to mówi Pan”…?
Oczywiście, że NIE.
A przecież słuchający naszego Zbawiciela Izraelczycy doskonale wiedzieli, że TYLKO w Bogu można znaleźć ukojenie i spokój – i to w szczególności dla DUSZY człowieka!

Cały Stary Testament o tym świadczy i przykładów na to można dziesiątkami albo i setkami podawać.
Chociażby piękne Dawidowe psalmy gdzie szukał ukojenia i spokoju w Bogu gdy był osaczony i opuszczony. Tak samo jak np. z Eliaszem który również był niemalże całkowicie sam mając cały naród przeciwko sobie – pokładał swoje ukojenie i spokój w Bogu, przez co nawet tak bardzo pragnął Jego bliskości, że udał się na Bożą Górę aby być jak najbliżej Niego.

Można by było jeszcze przedstawić Izajasza, Jeremiasza, czy Daniela i wiele wiele innych świadectw w których jest jednoznaczne, że Bóg od prawdziwych czcicieli oczekuje, że TYLKO w Nim ludzie mogą znaleźć prawdziwe – DUCHOWE – ukojenie i spokój w ziemskim, skażonym świecie.
A tutaj, człowiek – Jezus Chrystus – przemawia aby DO NIEGO przyjść aby otrzymać to co TYLKO W BOGU można znaleźć!
I jaką mamy reakcję ów Bogobojnych zwykłych Izraelitów, którzy dobrze znali Prawo?
Pokochali Jezusa Chrystusa!
I właśnie dzięki temu, że z Prawa wiedzieli iż Mesjasz będzie SAMYM Bogiem, który przychodzi w ciele by OSOBIŚCIE Zbawić Swój ukochany lud – słuchali go z zapartym tchem bo wiedzieli, że On MUSI być Samym Bogiem i stąd oddawali Mu cześć należną TYLKO Bogu – oddając mu pokłon i cześć!
Poniżej podam dwa przykłady ze Słowa Bożego Starotestamentalnych Ksiąg, że Zbawiciel przemawia dokładnie JAKO BÓG mówiąc, że w nim znajdzie się ukojenie i spokój:

„Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek,
uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie,
tak wielu przeciw mnie walczy.
Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie,
w Tobie pokładam nadzieję.
W Bogu uwielbiam Jego słowo,
Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?” Psalm 56, 2

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Liczb 6,24

Drogi Internauto – jeśli Chrystus Jezus jest dla Ciebie Bogiem to wiedz, że Słowo Boże Starotestamentalne w pełni potwierdza Jego Boskość na którą powołuje się BEZAPELACYJNIE w świadectwie Słowa Bożego zaświadczonego przez Jego wybranych Apostołów.

Natomiast jeśli jesteś jednym z tych którzy oddzielili Jezusa Chrystusa od Ojca – grabiąc Go z „Istoty” Boga – wiedz, że nie powinieneś powoływać się na Samego Zbawiciela, który w Swoich SŁOWACH niejednokrotnie deklaruje, że to On JEST Bogiem i w Nim właśnie znajdziemy ukojenie, spokój oraz ŻYCIE WIECZNE, nie tylko dla naszych dusza ale nawet zmartwychwstałych w NIM ciał!

Wybór jest tylko jeden:
* albo zostajesz w KŁAMSTWIE talmudycznym: spętany Prawem Tory łudząc się, że nadal obowiązuje
* albo oddasz swoje Serce Bogu, który ciebie Sam Zbawił i tym samym będziesz należał do PRAWDZIWEGO Boga – Ojca, w Synu- a którzy SĄ JEDNO.

Nie można pogodzić Jezusa Chrystusa jako NIE Boga ze Starym Testamentalnymi zapisami ponieważ sami żydzi właśnie dlatego Jezusa odrzucili ponieważ wiedzą doskonale, że Mesjasz będzie/jest SAMYM BOGIEM a nie pasowało im to czego nauczał właśnie Jezus ponieważ obnażał ich kłamstwa i w dodatku nie zachowywał się w sprawie odbicia narodu z rąk Rzymian jak oni myśleli. Dlatego NADAL czekają na swojego mesjasza „boga”!

Więc zastanówcie się proszę czy rzeczywiście GODNIE przyjąłeś Mesjasza – Swojego Boga do swojego serca i umysłu czy może przyjąłeś go jak chociażby Islam, gdzie jest tym „wyjątkowym” tylko człowiekiem, prorokiem który spełnia wolę boga…?

Odpowiedz

Dziękuję Wam, że prowadzić je tę stronę. Dla osób takich jak ja, które nie mają w okolicy moźliwości spotkania prawdziwych wyznawców Chrystusa, taka ewangelizacja jest po prostu zbawieniem. 6 miesięcy temu zawierzyłam swoje życie Chrystusowi. Wierzę że przebaczył mi moje dotychczasowe życie. Staram się podążać jego drogą. Studiuję Pismo i odwiedzam różne witryny w poszukiwaniu pomocy w zrozumieniu Słowa Bożego. Nie jestem jednak nowonarodzona, bo jest jedną myśl, która mnie stałe dręczy (tak, dreczy! – to jest właśnie odpowiednie słowo, może więc odsyła mi ją szatan) – chodzi o to dlaczego Jezus poprzez to, że objawił się w konkretnym czasie i miejscu nie dał w ogóle szansy mieszkańcom obu Ameryk i dalekiego wschodu i Oceanii itd na zbawienie przez 15 wieków, bo nie mieli oni szansy aby to poznać, a tylko On jest Drogą Prawdą i Życiem i tylko przez Niego można zostać zbawionym. ? Proszę potraktujcie moje pytanie poważnie. Niech Wam Bóg błogosławi za to, co robicie na tej stronie!

Odpowiedz

Witaj Nowaja
Fajnie że tu napisałaś i chciałbym Ci jakoś to wyjaśnić.
Z czysto logicznego punktu widzenia ludzie wierzący w Boga odrzucili Go, a co by było gdyby Jezus pojawił się na kontynencie gdzie wojownicy mazali się krwią swoich ofiar, kontaktowali się z „duchami przodków” czyli z nikim innym jak z demonami. Zauważ jak ciężko się rozmawia z ludźmi teraz a co by było gdybyś próbowała przekazać Dobrą Nowinę ludziom, którzy ciągle kontaktują się z zaświatami i ich celem jest umrzeć w chwale czyli w walce – dotyczy to oczywiście Indian zamieszkujących w tamtych czasach obie ameryki. Na wschodzie kłaniano się bóstwom wszelkiej maści gdzie także nie znano Boga ówczesnego Izraela i panował tam kult miecza jako odzwierciedlenia duszy i chwałą była śmierć w walce i ponowne urodzenie się pod inną postacią. Odnośnie Australii to tam podobnie się sytuacja przedstawiała jak w obu amerykach tylko że tam twierdzono że świat nie ma początku. Teraz pomyśl że ludzie, którzy chlubią się wiedzą na temat Boga doprowadzają do śmierci Jezusa to co by było w miejscach gdzie nasz Stworzyciel nigdy nie był czczony pojawia się Jezus w swojej człowieczej postaci. Nie przeżyłby sekundy w tych miejscach jako człowiek. A szansa dla tych ludzi istnieje, ponieważ mają oni dzisiaj dostęp do Ewangelii. Pan widocznie miał bardzo ważny powód aby się tam nie zjawiać i nie nam oceniać Jego logikę i zachowanie bo jesteśmy tylko Jego stworzeniem i powinniśmy w pełni akceptować Jego czyny wobec ludzkości i świata, bo tylko On jako nasz Pan wie co jest dla nas najlepsze nawet jeśli tego nie rozumiemy. Niestety szatan lubi „podkręcać” nasze ego i zasiać w naszych sercach wątpliwość wobec Bożego planu i powinniśmy walczyć z takimi myślami. Nie da się od tego uciec i zawsze będą nam przychodzić do głowy różne myśli. Niech Ci Pan pobłogosławi i da siłę do życia według Jego wskazówek. Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafał Kudrański
2 stycznia 2016 23:29

Nowaja witaj i dziękuję za miłe słowa – czasem i takie fajnie usłyszeć 😉
co do Twojego pytania – myślę, że nie tylko Tobie po głowie one chodzą/chodziły bo przecież nie jest to proste pytanie i ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Są pytania, na które myślę że nie otrzymamy pytania pewnie na tym świecie i myślę, że to jest właśnie to jedno z nich.
Ale mamy poprzez Słowo Boże dość wyraźne świadectwo, że Bóg będzie sądził SPRAWIEDLIWIE – i oczywiście wiemy Kto tym Sędzią-Bogiem jest :)
Także możemy być pewni, że każdy z ludzi zostanie osądzony Sprawiedliwie – a tak naprawdę to my właśnie – pokolenia, które miały możliwość usłyszeć o Zbawicielu będą przechodziły „najsurowszy” Sąd.
Uważam, że gdy napisałaś, że Zbawiciel nie dał w ogóle szansy inny ludziom jak np mieszkańcom Ameryki to tak naprawdę poszłaś o krok za daleko – ponieważ oceniłaś już Sędziego ruch gdy przecież nawet nie było ów Sądu Ostatecznego a tym samym Jego wyroku w stosunku do tych np ludzi. Nie zrozum mnie źle ale myślę, że napisałaś to nieświadomie o dość „mocnym świadectwie” i pewnie wynikło to z Twojego małego jeszcze „doświadczenia w wierze” co rozumię.
Wiesz ja jestem pewny, że Zbawiciel jako BÓG, który każdego z nas stworzył i będzie nas sądził – zrobi to sprawiedliwie w stosunku do mnie i jakiegoś murzynka, który żył w dziczy. Nie będzie traktował ulgowo mnie bo np blog prowadziłem – On nasze serca i myśli zna najlepiej i w odniesieniu do WSZYSTKIEGO wyda „wyrok”.
Tak to widzę i biorąc pod uwagę, że Zbawienie rozpoczyna się od Łaski a owocem są uczynki dopiero to Sędzia Zbawi KOGO CHCE – a wiem, że Sąd będzie sprawiedliwi dla WSZYSTKICH :)
Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Tobie dużo poznania od samego Zbawiciela!
DoBrAnOc :)

Odpowiedz

Nowaja, nie martw się, nasz Bóg ma pieczę nad wszystkim i panuje nad wszystkimi ludźmi. On nas zapewnił, że każdą owieczkę doprowadzi do siebie, nawet tą zagubioną wyrwie z rąk złych pasterzy, którzy kłaniają się dziełom rąk ludzkich i tak nauczają poddanych im ludzi.
Kochana, poczytaj sobie Pieśni, tam jest dużo informacji na temat pogan, synów diabła i sądu jaki ma się odbyć nad nimi. Pismo wyraźnie nam wskazuje, że na ziemi od początku istnieli poganie. Kim były ludy, które Bóg wytracał prowadząc swój lud z Egiptu, aż na Syjon ? To przecież byli poganie, potomstwo upadłych.
Gdy przyjmiemy do wiadomości to, że na ziemi istnieją dwa narody, o czym mówi Pismo – niewiasta, potomstwo Boga, i niewiasta, potomstwo diabła, łatwiej będzie nam zrozumieć rzeczy, które mają miejsce na ziemi i które nas przerażają, a przede wszystkim sąd jaki odbędzie się na końcu względem właśnie pogan, przeciwników Boga.
Zauważ też Nowaja, że gdy narodził się Jezus, Jerozolima, Nazaret to były miejsca gdzie panowali poganie. Dlaczego tak się stało ? Ponieważ naród Boży, który otrzymał od Boga tą ziemię sprzeniewierzał się Bogu na przestrzeni dziejów. To on właśnie – Jerozolima i Juda cudzołożyli z poganami, oni wchodzili z nimi w układy, oni zaczęli czcić bożki pogańskie. Gdy Jezus pojawił się na ziemi to był ostatni czas, aby otworzyć ludowi Bożemu oczy na to wszystko i pokazać co mają zrobić, aby nawrócić się do Jedynego Żywego Boga. Jezus o tym właśnie nauczał.
Zobacz też co mówi Pismo, że gdy zabiją Pasterza ludu Bożego, to ten lud rozproszy się na całą ziemię właśnie między pogan. Według Pisma lud Boży jest teraz właśnie rozproszony na wszystkich krańcach ziemi i mieszka wśród ludów pogańskich. Co złego stało się znów ? Naród Boży czci bożki pogańskie tak jak właśnie zapowiadało Pismo. Odszedł ponownie od czystej wiary w Boga Żywego i tak jak kiedyś modli się do dzieł rąk ludzkich. Wiemy, że stało się to za sprawą fałszywych religii i nauczycieli, którzy to zwodzą ludzi, chociaż Jezus nas przed tym przestrzegał.
Zauważ także, że jeśli na ziemi nie żyłoby potomstwo diabła, mielibyśmy raj na ziemi, a przecież tak nie jest. Dopiero gdy ono zostanie zmiecione z powierzchni ziemi, Bóg stworzy ją na nowo i na niej po wieczne czasy będzie zamieszkiwał sam lud Boży.
Gdyby nie było na ziemi potomstwa diabła, Jezus nie przestrzegałby nas przed nimi i ich naukami. A wiemy, że własnie to zrobił.
Myślę, że musimy brać własnie to pod uwagę, wtedy bardziej zrozumiałe będzie dla nas ich postępowanie i to, że oni nawet nie chcą się nawrócić do Prawdziwego Boga.
Nowaja, myślę też, że możemy się za nich modlić lub próbować przekazać im, iż tylko z Jezusem mogą osiągnąć życie wieczne, aby ujść wiecznemu potępieniu. Czyż nawet sam Henoch nie wstawiał się za upadłymi aniołami do Boga ? Ale pamiętać musimy też, że ostateczna decyzja względem każdego człowieka żyjącego na ziemi należy do Jezusa, sędziego wszystkich.
Ważną też rzeczą jest, abyśmy nie oglądali się na ludzi, lecz zaufali Jezusowi. Nie ma co patrzeć na to co robią inni ponieważ wiemy, że świat jest w rękach złego. Musimy zaprzeć się samych siebie i podążać za nauką Jezusa, a wszystko będzie dobrze. Nagroda dla wszystkich, którzy tak zrobią jest niewyobrażalna o czym też nam mówi Pismo i nie warto podążać za człowiekiem.
I jeszcze jedno, Nowaja, fajnie, że jesteś z nami. :)
Pozdrawiam

Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów;
niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
Uczyń ich jakby piecem ognistym,
gdy się ukaże Twoje oblicze.
Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie,
a ogień niechaj ich strawi!
Wytrać ICH POTOMSTWO z ziemi,
usuń ICH PLEMIĘ spośród synów ludzkich!

Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,
choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,
bo Ty ich zmusisz do ucieczki,
z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
Powstań, Panie, w swej potędze,
chcemy śpiewać i moc Twoją sławić. Psalm 21,9

Odpowiedz

Bardzo Wam dziękuję za szybkie i obszerne odpowiedzi. Na pewno będę Was często odwiedzać. Na razie muszę się jeszcze wiele nauczyć. Przede wszystkim pokory wobec naszego Stwórcy.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
12 stycznia 2016 17:19

Tym razem krótko i na temat :)

„Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.” Ew. Jana 10, 26-28

W Starym Testamencie – począwszy od Ksiąg Mojżeszowych – mamy świadectwo samego Boga iż TYLKO On daje życie wieczne. Od nikogo innego go nie otrzymamy jak tylko od Boga Abrahama!

A w powyższym świadectwie Jana Apostoła sam Zbawiciel mówi iż to ON DAJE życie wieczne.
Czy może być dosadniejszy i prostszy dowód, że Jezus JEST Bogiem? :)
I pamiętajmy, że to są SŁOWA samego Zbawiciela :)

A jeśli… jeśli… Zbawiciel nie byłby Bogiem wtedy NIE mógłby w taki sposób zaświadczyć. Musiałby powiedzieć – „MÓJ Ojciec DAJE życie wieczne”.

Jest to kolejny dowód, że Ci co odrzucają Zbawiciela, Króla Królów jako Boga i uważają tylko Ojca za Boga a Syna Bożego tylko za człowieka NIE MOGĄ powoływać się na TEGO Jezusa zaświadczonego przez Pisma Apostolskie Nowego Testamentu. Przyczyna – ponieważ Jezus MÓWI jak Bóg i tym samym powołuje się na Samego BOGA :) a dowodów jest mnóstwo które ukazaliśmy już w artykule tym jak i innych.

Pan Jezus – Pan mój i BÓG mój!

Odpowiedz

Kochani, przyjdzie czas, że staniemy się wrogami świata dlatego, że jesteśmy wierni naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Już teraz macie przykłady nastawania na takich jak my. Na własne oczy słyszycie, czytacie jak to poniża się naszego Boga. Piszę do Was, abyście nie zatracili wiary. Nie dajcie się zwieźć.
Kochajcie całym sercem Jezusa, słuchajcie tego co nauczał i starajcie się w tym wytrwać, aż do śmierci. Zapłatą za to będzie najpiękniejsza nagroda jak może nas spotkać za wierność, posłuszeństwo Jezusowi. Gdy staniemy obok Niego nagrodzeni, nikt tego szczęścia nie będzie mógł nam odebrać po wieczne czasy.
Pamiętajcie, że trudne chwile jeszcze przed nami lecz nie smućcie się i bądźcie dzielni :)

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”. Mat.16,33

” U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” Mat. 10,30

Pamiętajcie Jezus przyjdzie w wielkiej swej chwale i uwolnić nas od zła tego świata :) Dzielcie się tą nowiną ze swoimi siostrami i braćmi i trwajcie w Panu Naszym. :)

 Powiedzcie małodusznym: 
„Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto – pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, by zbawić was”. Izajasz 35

Czekajmy wytrwale na naszego Wybawiciela :)

” Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.
Zabudują prastare rumowiska,
podniosą z gruzów dawne budowle,
odnowią miasta zburzone,
świecące pustkami od wielu pokoleń.
Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę,
cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice.
Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana,
mienić was będą sługami Boga naszego.
Zużyjecie bogactwo narodów,
dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.
Ponieważ hańba ich była zdwojona,
poniżenie i zniewagi były ich udziałem,
przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób
i zażywać będą wiecznego szczęścia.
Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność,
nienawidzę grabieży i bezprawia,
oddam im nagrodę z całą wiernością
i zawrę z nimi wieczyste przymierze.
Plemię ich będzie znane wśród narodów
i między ludami – ich potomstwo.
WSZYSCY, CO ICH ZOBACZĄ, UZNAJĄ,
ŻE ONI SĄ BŁOGOSŁAWIONYM SZCZEPEM PANA.
„Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwalba wobec wszystkich narodów”. Izajasz 61 

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud