Biblie

Henoch potwierdza, że Pan Jezus jest Bogiem!

28 stycznia 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

henoch logo art JPG

W artykule tym chcemy ukazać, że również Księga Henocha dokładnie tak samo świadczy jak reszta Słowa Bożego, że Zbawiciel jest Bogiem.

23 kwietnia 2015 roku gdy Rafał jeszcze sam prowadził blog, zamieścił artykuł „Księga Henocha – ZAKAZANA Święta Księga” , w którym oficjalnie uznał Ją jako Słowo Boże oraz podzielił się Nią z Czytelnikami.
Oczywiście, że podzielamy te stanowisko – gdyby było inaczej, nie dołączylibyśmy z pewnością do niego.

Przyszła kolej aby właśnie na podstawie świadectwa jakiego Bóg dał nam poprzez Henocha – ukazać wspaniałość naszego Boga, który Sam zbawił swoich ukochanych ludzi w heroicznej wręcz misji.

Bezsprzeczne dla nas jest to, że Henoch ukazuje to co całe Słowo Boże – że Zbawiciel, Syn Boży JEST Bogiem – tworząc JEDNO ze Swoim Ojcem – Duchem.

Zacznijmy zatem.

Już pierwszy rozdział Księgi Henocha ukazuje, że Jezus jest Bogiem!

1.
Błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci.
2 Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział: [To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć prze-znaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą.
3 Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty i Wielki wyjdzie ze swego mieszkania
4 i Wieczny Bóg zstąpi na Górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi.
5 Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi.
6 Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem.
7 Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych.
8 Sprawiedliwych [Bóg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić.
9 Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.

Przepiękne świadectwo, które w kilku „elementach” ukazuje, że to właśnie Jezus, Którego znamy ze świadectwa wybranych przez Niego uczniów, jak i Starotestamentalnego Słowa Bożego – jest Tym Świętym i Wielkim.

A jakie ku temu mamy dowody?

Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.”

Święty, Wielki i Wieczny Bóg przychodzi aby dokonać sądu.

Jeśli uznajemy Słowo Boże, które zaświadczają Apostołowie to Tym, który jest Świętym Bogiem, który dokona sądu – może być TYLKO Jezus.

Natomiast nie może być Nim TYLKO Bóg Ojciec ponieważ wtedy świadectwo Henocha stałoby w sprzeczności nie tylko z Apostolskim świadectwem ale przede wszystkim z samymi SŁOWAMI Zbawiciela:

Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,  aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. ” Ew. Jana 5, 22

Już te SŁOWA naszego Zbawiciela ukazują, że Henoch właśnie o Nim zaświadcza już na samym wstępie Księgi!

Zwróćmy uwagę również na bardzo istotne świadectwo jakie również Zbawiciel Swoimi SŁOWAMI ukazuje, że jeśli ktoś nie oddaje czci Synowi to również nie oddaje i Ojcu.
A najdobitniejsze jest to, że Zbawiciel dokładnie sprecyzował jaką cześć należy oddawać Jemu – „taką jaką oddaje się Ojcu”.

A kim jest Ojciec Jego…?

B O G I E M !

Czyli Jemu również trzeba oddawać cześć JAKO B O G U.

I to dobitnie ukazuje tą JEDNOŚĆ Ojca i Syna, które świadczy Słowo Boże ponieważ Syn musi być również TYM BOGIEM.

Innej możliwości nie ma ponieważ „Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.”

Tą zależność CZCI dla BOGA wspaniale ukazują również SŁOWA Zbawiciela gdy mówi:

„Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście»” Ew. Jana 14, 6-7

Te dwa wspaniałe świadectwa świadczą o tym samym: Jezus, Syn jest Bogiem i tylko oddając Mu cześć należną Bogu – możemy UŚWIĘCIĆ I CZCIĆ JEDYNEGO Boga, który Objawia się w JEDNOŚCI Syna i Ojca.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że Zbawiciel w Swoich SŁOWACH podkreśla kierunek w jakim jedynie możemy dotrzeć do Boga i oddać Mu należną cześć.

Kierunek jest jednoznacznie określony, że zaczyna się TYLKO od Niego. I w Nim tylko można uwielbić Boga, którego Majestat Objawia się w JEDNOŚCI Syna i Ojca.

Te dwie wypowiedzi Samego Zbawiciela ukazują, że KAŻDY kto pomija WIELBIENIE i ODDANIE czci BOSKIEJ Synowi nie czci Boga Ducha.

Również Jego SŁOWA przeczą temu, że można czcić tylko Ojca.
Należy spojrzeć prawdzie w oczy – jeśli się wielbi TYLKO Ojca to tym samym POMIJA się Syna.

Wróćmy do naszego Sędziego – Świętego i Wielkiego :)

W dalszej części ukazanej już wypowiedzi w Ewangelii Jana, potwierdza iż to On jest Sędzią i nie ma poza Nim innego:

 Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. ” Ew. Jana 5,26

Oczywiście dowodów ze Słowa Bożego nie trzeba przedstawiać, że TYLKO Bóg jest Sędzią całej ziemi bo należy do Niego i co ciekawe… tyle razy akcentuje, że Swoich Przymiotów ( w których jest Władza wykonywania Sądu) nie odda nikomu.

Świadectwo na temat Sędziego jest JEDNOGŁOŚNE a wyjaśnia to Sam Zbawiciel w Swoich SŁOWACH :)

A najciekawsze jest to, że NIE ma żadnego świadectwa ze Słowa Bożego, które by mówiło, że kiedykolwiek Władzę Sądu Syn miałby przekazać z powrotem Ojcu!

Dla wierzących w PRAWDĘ zawartą w Słowie Bożym nie jest to ŻADEN problem gdyż na tym polega JEDNOŚĆ Ojca i Syna co oznacza, że to co ma Syn ma i Ojciec a „pozorne rozdzielenie” atrybutów służy nam ludziom po to abyśmy mogli poznać bliżej Samego Boga i stąd JEDYNY Bóg „zrodził” Swojego Syna w ciele ludzkim na ziemi jako ODZWIERCIEDLENIE Swojej Boskiej Duchowości – gdyż Bóg Ojciec jest Duchem.

W omawianym początku Księgi Henocha mamy jeszcze kilka bardzo ważnych elementów odnośnie Świętego Boga, który jest SĘDZIĄ.
Na przedstawionych dowodach z innych świadectw Słowa Bożego możemy jednoznacznie powiedzieć, że to Jezus Chrystus.

Henoch podaje nam dość istotne „elementy” które będą towarzyszyły przyjściu Świętego Sędziego.

A są nimi:

* Wieczny Bóg – Sędzia przyjdzie w towarzystwie Swojego zastępu oraz świętych.

* Święty i Wielki Bóg objawi się w mocy swojej potęgi.

* W czasie przyjścia Wiecznego Boga będą niespotykane dotąd zjawiska – a raczej można rzec kataklizmy, które nigdy dotąd nie miały miejsca!

* Święty i Wielki Bóg swoim przyjściem przerazi zamieszkujących ziemię oraz Czuwających (aniołów – upadłych)

Czy również inne świadectwa Słowa Bożego wskazują te okoliczności dla przyjścia Sędziego – Zbawiciela – Jezusa?

Oczywiście!

A w dodatku pochodzą one z ust naszego Zbawiciela:

„Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.” Ew. Mateusza 24, 27-31

Drodzy Czytelnicy mamy niemalże identyczne świadectwo jakie Henoch głosi o przyjściu BOGA!
Zbawiciel w Swoich SŁOWACH zaświadcza, że spełni wszystkie warunki, które wielcy mężowie Boży głosili dla ponownego przyjścia Boga:

  • podczas przyjścia będą niespotykane dotąd zjawiska niczym kataklizmy ponadnaturalne
  • On, Jezus, zaświadcza, że przyjdzie z wielką mocą i chwałą!
  • Zbawiciel również daje nam do zrozumienia, że przyjdzie ze swoimi aniołami, których pośle aby zgromadzili Ich wybranych
  • Zbawiciel daje świadectwo iż ludy będą narzekać gdy przyjdzie ponownie co nie jest oznaką radości lecz odwrotnie!

Bardzo istotne jest to, że Zbawiciel te proroctwo o swoim przyjściu powiedział do Jego uczniów. Wiedział doskonale, że na nich spocznie rozgłaszanie Dobrej Nowiny w której również nie może zabraknąć nauk na przyszłe pokolenia. To ich właśnie wybrał by dzięki nim uwierzyli w Niego i miał pewność, że ich wysiłek nie pójdzie na marne!

I popatrzmy – Apostoł Mateusz przekazuje nam to wspaniałe proroctwo, które dobitnie pokazuje, że Jezus jest właśnie Tym Bogiem Świętym, Wielkim, który jest Sędzią!

To nie wszystko co Zbawiciel-Bóg zostawił pokoleniom przyszłym jako dowód na Swoją BOSKĄ JEDNOŚĆ z Ojcem!
Za pośrednictwem drugiego ucznia, Jana możemy ponownie usłyszeć, że Zbawiciel jest Tym Bogiem, który przyjdzie Sądzić.
Nasz Zbawiciel dał zobaczyć Swojemu umiłowanemu uczniowi to oto wspaniałe widzenie:

„Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto – biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy 
 Oczy Jego jak płomień ognia,
a wiele diademów na Jego głowie.
Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.
 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,
a imię Jego nazwano: Słowo Boga.
 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach –
wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,
by nim uderzyć narody:
On paść je będzie rózgą żelazną
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga.
 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.” Objawienie Jana 19, 11-16

Czy ktoś z Was Drodzy ma jakiekolwiek wątpliwości co do spójności  świadectwa z omawianym początkiem Henocha, czy też z omawianymi wcześniej Słowami Zbawiciela? :)

Oczywiście nie zawierają wszystkich takich samych detali ale nie można w żadnym wypadku zarzucić sprzeczności ponieważ:

  • mamy świadectwo, że Jezus przychodzi z zastępami aniołów
  • mamy świadectwo wielkiej chwały i majestatu Jezusa ponieważ jest nazwany tytułami należącymi do samego Boga – Król królów i Pan panów! (czym zajmiemy się w  dalszej części oczywiście :) )
  • no i nie możemy zapomnieć, że Siedzący na koniu jest… SĘDZIĄ!

W sytuacji kolejnego niesamowitego, dosadnego i szczegółowego opisu ponownego przyjścia Boga – w którym sam Zbawiciel Siebie ukazuje – należy uznać, że świadectwo Księgi Henocha świadczy tak jak inne Pisma, że Zbawiciel, Chrystus jest Bogiem.

Ale w tym świadectwie, które spisał Jan jest jeszcze bardzo ważny szczegół, który również pokazuje, że Zbawiciel jest Bogiem.
Chodzi o to Słowo Boże:

„Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.”

Święty Apostoł Jan zaświadczył, że Zbawiciel siedzący na białym koniu ma wypisane imię, które  zna TYLKO On. NIKT inny. 
To również jest niezbity dowód, że jest Bogiem ponieważ jeśli nie byłby Bogiem a byłby jakiś inny bóg to absurdalne byłoby gdyby bóg nie wiedział wszystkiego…
Oczywiście wierząc w PRAWDĘ, którą objawia nam Słowo Boże o JEDNOŚCI Syna z Ojcem, nie ma żadnego problemu by to zrozumieć :)

Natomiast w przypadku, gdy wierzy się iż TYLKO Bóg Ojciec jest Bogiem a Zbawiciel nie jest – należałoby ponownie Księgę Objawienia uznać za przeciwieństwo do swoich wierzeń tylko w Boga jako Ojca.

I nie sposób wytłumaczyć również tego w sposób logiczny i mądry – bo w oparciu o całe Słowo Boże już nie trzeba wspominać…

Chcielibyśmy przedstawić Wam również inne świadectwa prorockie, które ukazują, że Zbawiciel MUSI BYĆ tym Bogiem, który przyjdzie by Sądzić.

„«Niech ockną się i przybędą
narody te na Dolinie Joszafat,
bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne.
 Zapuśćcie sierp,
bo dojrzało żniwo;
pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia,
przelewają się kadzie,
bo złość ich jest wielka».
 Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą],
bo bliski jest dzień Pański
w Dolinie Wyroku.
 Słońce i księżyc się zaćmią,
a gwiazdy światłość swą utracą.
 A Pan zagrzmi z Syjonu
i z Jeruzalem głos swój tak podniesie,
że niebiosa i ziemia zadrżą.
Ale Pan jest ucieczką swego ludu
i ostoją synów Izraela.
 «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz,
co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej;
a tak Jeruzalem będzie święte
i przez nie już obcy nie będą przechodzić»” Joela 4, 12-17

Poprzez całe świadectwo Słowa Bożego PRAWDZIWI czciciele Boga poznawają, że Zbawiciel jest PANEM BOGIEM naszym oraz SĘDZIĄ co mieszka na Syjonie!

„I uczynię znaki na niebie i na ziemi : krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Boga, dzień wielki i straszny.” Joela 3,3

.

” Kto umknie przed krzykiem grozy, wpadnie w dół, a kto się wydostanie z dołu , w sidła się omota! O tak upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się, ziemia się będzie chwiać i jak pijany zataczać i jak budka będzie się huśtać. Grzech jej zaciąży nad nią tak iż upadnie , a już nie powstanie. Nastąpi w ów dzień to iż Bóg skarze wojsko niebieskie tam w górze i królów ziemskich tu na dole. Zostaną zebrani i uwięzieni w lochu, będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi bo zakróluje Bóg Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem wobec swych starców będzie uwielbiony.”  Izajasza 24,18

.

Oto imię Boga przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorzał, przygniatający Jego ciężar, Jego wargi pełne są wzburzenia, Jego język jak pożerający ogień. Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosięga szyi. Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze … Bóg da słyszeć swój głos potężny, okaże, jak ramię swe spuszcza, w wybuchu gniewu, wśród płomieni pożerającego ognia, wśród piorunów, ulewy i ciężkiego gradu” Izajasza 30,27

Jak możemy zobaczyć już sam początek Księgi Henocha jest niesamowitym świadectwem, jakże spójnym z resztą Słowa Bożego.

Słowa, które JAWNIE świadczy w swojej okazałości, że Ten, który Zbawił nas jest – SAMYM BOGIEM.

Dokładnie Tym Bogiem, który będzie nas sądził i przed którym każdy będzie musiał ugnąć kolana i oddać Mu należną cześć dla Boga.

My już to robimy z wielką miłością i radością dziękczynną za Jego wspaniały dar Zbawienia, którego dokonał własną krwią.

A czy Ty dziękujesz Swojemu Zbawcy oddając należną Mu cześć?

.

W dalszej części przedstawimy wersety, które potwierdzają, że Jezus jest Bogiem – dokładnie stanowisko Słowa Bożego, które jednoznacznie ukazaliśmy w artykułach „Jezus Cudem w naszych oczach jest!” , „Chrystus jest Bogiem!” czy też odpowiadając szczegółowo i dosadnie na pytania w artykule „Artykuł „Spór o Chrystusa” – szatańskie dzieło”.

Będziemy ukazywać wersety za kolejnością.

” W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana Chwały, Wiecznego Króla. 
W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.
Wówczas ja sam błogosławiłem Pana Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.” Henoch 27, 3-5

Henoch wspaniale zaświadcza o JEDYNYM Królu – i to w dodatku Wiecznym.
Co ciekawe, pisze o Nim w kontekście Pana Chwały!

Nie ma wątpliwości, że te Tytuły w Słowie Bożym odnoszą się TYLKO i wyłącznie do Boga Ojca i Jego Syna.

„Jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pa-na Duchów.
Nie wejdą oni do nieba ani nie zstąpią na ziemię: taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli.
W owym dniu mój Wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich Wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego.
Sprawię w owym dniu, że mój Wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. 
I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić.
Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi” Henoch 47, 1-6

Wspaniałe świadectwo jakże spójne i dosadne ze Słowem Bożym – a szczególnie z Księgą Objawienia.

Mamy potwierdzenie, że to Wybrany – Jezus, zamieszka z ludźmi na nowej ziemi. A wiadomo, że Bóg ma zamieszkać z ludźmi wtedy… :)

Oczywiście mamy też dosadne świadectwo samego Pana Duchów, który przemawia, że to On będzie sądził, zawyrokuje w sprawie grzeszników – a przecież wiemy doskonale, że Bóg Ojciec nie sądzi nikogo gdyż cały sąd przekazał Synowi!

Zresztą wiemy doskonale KTO będzie sądził właśnie w dniu Sądu Ostatecznego co pokazuje nam wspaniale Księga Objawienia – Jezus.

Ojciec (Pan Duchów) i Syn (Wybrany) = JEDNO!

” I tam ujrzałem kogoś, kto miał „Głowę Dni” i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów.
Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z „Głową Dni”?
Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.
I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.
I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo. 
Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów.
To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw Najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość… i ich moc [pozostaje] na ich bogatych i ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana Duchów.
Zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana Duchów” Henoch 46, 1-8

Jak widzimy, Jezusowi – Synu Człowieczemu należy się oddawanie czci i możemy wywnioskować, ze świadectwa Henocha iż to mocarze i królowie ziemscy otrzymali królestwa dzięki…właśnie Jezusowi.
A przecież świadectwo Słowa Bożego zaświadcza, że to Bóg daje przyzwolenie na władzę (jak i oczywiście na wszystko co dzieje się nie tylko w niebie ale przede wszystkim pod niebem – na ziemi).

W tym wersecie jest bardzo ważna rzecz, która powtarzana jest wiele więcej razy.

A mianowicie chodzi o to, że należy sławić, czcić Imię Pana Duchów.
Jest to bardzo podkreślane u Henocha. Co nie powinno być, żadnym zaskoczeniem ponieważ przecież w Starym Testamencie jest to również bardzo dosadnie przedstawione.

Już w 2 rozdziale kolejnym mamy oto takie niesamowite świadectwo:

„Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana Duchów.
I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki.
Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia. 
I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przy-gnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się.
I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad.
I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pana Duchów będzie błogosławione! Henoch 48, 5-10

Mamy tu informację jednoznaczną i jakże dosadną iż w Imieniu Pana Duchów czyli Boga Ojca ludzie zostają zbawieni.
I stąd też oczywistym jest to, że imię Pana Duchów będzie BŁOGOSŁAWIONE!

W Starym Testamencie mamy również dosadnie zaświadczone przez samego Boga iż to w Jego Imieniu jest zbawienie i nadzieja dla ludzi.

Ale spójrzmy teraz na świadectwo jakie daje nam Nowy Testament, który w tym kontekście nas interesuje:

„Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
 A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.” Ew. Jana 1, 11-14

Jan zaświadcza, że w Imieniu Jezusa stajemy się dziećmi Bożymi! Tak na dobrą sprawę to świadectwo już na samym wstępie Ewangelii ukazuje nam, że Jezus JEST Bogiem.

Jeśli nim nie byłby w takim razie należałoby uznać Ewangelię Jana za HEREZJĘ i świadectwo PRZECIWKO Bogu Starego Testamentu!

Oczywiście „jeśli”… a wiemy, że „jeśli” nie ma prawa bytu do tej jakże ważnej zależności Ojca i Syna, którą już w niezliczonych dowodach Słowa Bożego ukazaliśmy w naszych artykułach.

Warto zwrócić uwagę na świadectwo jakie Apostoł Mateusz daje, gdy Anioł ukazał się Józefowi:

„«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».” Ew. Mateusza 1, 20-22

Oczywiście to już ukazywaliśmy lecz w gwoli przypomnienia warto umieścić i w tym artykule.

W Ewangelii Mateusza mamy również przypomnienie samych słów Boga Starego Testamentu wypowiedziane przez proroka Izajasza:

„Oto mój Sługa; którego wybrałem,
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.
 Nie będzie się spierał ani krzyczał,
i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
 Trzciny zgniecionej nie złamie
ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.
 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.” Ew. Mateusza 12, 18-21

Sam fakt iż to Bóg Starego Testamentu zaświadczył i sam Apostoł Mateusz przypomina to, oznacza iż Ojciec i Syn SĄ JEDNO – są JEDNYM i TYM SAMYM Bogiem w Dwóch Postaciach – Ojca Ducha i Syna Człowieka.

Jeśli rozłączymy tą jedność to nie tylko należy jak już od dawna ukazujemy – odrzucić CAŁE świadectwo Apostolskie – ale również uznać słowa samego Boga z proroctwa Izajasza za absurdalne i sprzeczne z innymi Jego wypowiedziami. Nieuzasadnione i kompletnie nielogiczne.
Chodzi o to, że tyle razy Bóg się zarzeka że On jest Jeden i nikomu nie odda chwały i czci, że w Jego Imieniu jest zbawienie i nadzieja narodów a tu mówi, że w Imieniu kogoś innego narody będą pokładać nadzieję???

Gdzie tu byłby sens i logika Bożego świadectwa??

Oczywiście, że byłby to absurd GDYBY było to prawdą bo jak ukazaliśmy dobitnie – Ojciec i Syn to JEDNO. I ta JEDNOŚĆ BOSKOŚCI jest jedynie w stanie wybronić logikę i mądrość Słowa Bożego – a więc i samego Boga.

Natomiast, jeśli rozdzielimy BOSKOŚĆ Ojca z Synem – dojdziemy do absurdalno-głupich zapisów w Słowie Bożym, które z pewnością nie byłby godne mądrości samego Boga.

Przejdźmy do dalszych niesamowitych świadectw jakie Henoch daje o Bogu Jezusie:

 Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadnie przed nim na wieki wieków. 
Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo Wybrany stoi przed Panem Duchów i jego chwała jest na wieki wieków i jego moc po wszystkie pokolenia. 
I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości. 
I osądzi on rzeczy, które są tajemne, i nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Panem Duchów zgodnie z jego wolą.” Henoch 49, 1-4

Kolejne świadectwa, że Wybranemu Jezusowi należy się chwała na WIEKI.
Oczywiście ów chwała jest tak samo pisana w stosunku do Pana Duchów i nie ma rozróżnienia czy to królewska czy „wybrańcowa” jak to NIEDORZECZNIE przeciwnicy Boga insynuują!

W owych dniach nastąpi zmiana dla świętych i wybranych. Światło dni spocznie nad nimi, chwała i cześć powrócą do świętych. 
W dniu nagromadzą się nieszczęścia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyciężą w imię Pana Duchów. Ukaże to innym, aby zaczęli pokutować i porzucili dzieła rąk swoich. 
Pan Duchów nie uczci ich, jednakże w jego imieniu mogą być zbawieni. Pan Duchów zmiłuje się nad nimi, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. 
Jego wyrok jest sprawiedliwy, przed jego chwałą i sądem nie ma miejsca na niesprawiedliwość. Kto jednak nie będzie czynił pokuty przed Nim, zginie.  „I odtąd nie będę miał miłosierdzia dla nich” – mówi Pan Duchów.” 50, 1-5

Kolejne potwierdzenie iż w Pana Duchów imieniu JEST zbawienie… :)

I ponowne potwierdzenie, że to Pan Duchów JEST SĘDZIĄ!!!!
Dokładnie to co zostało ukazane na samym początku artykułu w oparciu o początek Księgi Henocha.

Przecież Bóg Ojciec NIE SĄDZI nikogo co dobitnie ukazaliśmy posługując się Słowem Bożym.

Puenta może być tylko jedna – Ojciec i Syn to JEDEN BÓG! :)

A jeśli inaczej uważasz to musisz wyrzucić imię tego Jezusa z Nowego Testamentu ze swoich ust.
Inaczej jesteś tylko HIPOKRYTĄ.

” W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił. ” 51,3

Wiemy, z Księgi Objawienia, że Jezus zasiądzie razem z Ojcem na tronie a tu mamy pięknie przedstawione, że to jest tron Jego, Wybranego.
Czyż Henoch mógłby coś takiego napisać gdyby wiedział iż Jezus nie jest Bogiem?
OCZYWIŚCIE, ŻE NIE ponieważ wtedy zgrzeszyłby przeciwko Bogu nazywając Jego Tron tronem kogoś innego również.

Nawet Bóg uwielbił Wybranego!

A czy Ty go uwielbiasz czcią i chwałą jaka mu się należy?

„W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.
W owych dniach nastanie kara Pana Duchów. Wszystkie spichlerze wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte
i wszystkie wody połączą się z wodami znajdującymi się nad niebem. Woda, która jest nad niebem, jest rodzaju męskiego, a woda, która jest pod ziemią, jest rodzaju żeńskiego.
To wszystko, co mieszka na suchym lądzie, i to, co mieszka pod krańcami niebios, ulegnie zagładzie.
W ten sposób uznają swoją niegodziwość ci, którzy ją popełnili na ziemi, i poprzez nią zostaną zniszczeni.” 54, 6-10

Kolejny przykład iż to Pan Duchów karze a więc sądzi a przecież wiemy, że Pan Duchów – Ojciec – nie sądzi nikogo ponieważ… CAŁY sąd przekazał Wybranemu – Synowi :)

Wytłumaczenie tylko jedno może być – Ojciec i Syn są JEDNO :)

” Następnie Przedwieczny pożałował i powiedział: „Bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców ziemi”.
I poprzysiągł na swe wielkie imię: „Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności, tak długo, jak długo niebo będzie nad ziemią. Stanie się to z mojego rozkazu.
Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, [to teraz] ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew -mówi Pan Duchów. – O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego Wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana Duchów Azazela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy”.” 55, 1-3

Przepiękne świadectwo Słowa Bożego.

Przykłady znowu ukazujące zależność sądzenia o której tak wiele już ukazaliśmy.

Ale przecież nie tak dawno poruszaliśmy, że Wybrany zasiądzie na SWOIM tronie a tutaj sam Pan Duchów mówi iż zasiądzie Wybrany na tronie JEGO chwały! I w dodatku, że Wybrany będzie sądził!

Jeśli Bóg Ojciec i Syn nie są tym Jedynym Bogiem to te świadectwa – jak i w sumie całe Słowo Boże – stawiałoby Boga jako manipulatora, shizofremika i istoty która nie posiada żadnej logiki. DOKŁADNIE TAK!

” Ujrzałem następnie inny zastęp wozów. Ludzie, którzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem aż do pory południowej.
Słychać było rumor ich wozów i kiedy zaczął się ten hałas, Święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.
Wszyscy padli na twarz i oddali cześć Panu Duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści.” 57, 1-3

Czy mamy jakieś rozdzielenia u Henocha jaka cześć została oddana Panu Duchów?
Czy w innym Słowie Bożym jest rozdzielenie czci i chwały w stosunku do Ojca i Syna?
NIGDY.

A jak ukazaliśmy ma być TAKA SAMA dla Syna jak i Ojca!

Wystarczy przypomnieć sobie zresztą wspaniałe świadectwo z Księgi Objawienia, która niemalże to samo świadczy jak upada 24 starców i zastępy w niebie aby oddać cześć i chwałę, komu… ?  BARANKOWI – Jezusowi.

„Będą szukać światła i znajdą sprawiedliwość u Pana Duchów. Sprawiedliwi posiądą pokój w imię wiecznego Pana. ” 58, 4

Z Apostolskiego świadectwa Nowego Testamentu doskonale wiemy, Kto jest światłością i sprawiedliwością i w Kim otrzymamy pokój.

Tylko w Jezusie, Bogu i Zbawicielu naszym!

„Kiedy nastanie dzień i potęga i kara i sąd, który Pan Duchów przygotował dla tych, którzy nie oddają czci sprawiedliwemu Sędziemu, i dla tych, którzy gardzą sprawiedliwym Sędzią i biorą Jego Imię nadaremnie, wówczas dzień ten stanie się dla wybranych dniem przymierza, a dla grzeszników dniem nawiedzenia.” Henoch 60

Niesamowite i porażające wręcz stanowisko w Księdze Henocha – dokładnie jak przez całe Słowo Boże a w szczególności w Księdze Objawienia!

Jeśli nie oddajesz NALEŻNEJ czci Sędziemu i GARDZISZ Sędzią uważając Go za CZŁOWIEKA lepiej przemyśl swoje postępowanie bo już Henoch ostrzega przed tym GRZESZNYM postępowaniem.

A wiemy, że pojawiła się szczególna elita, która to czyni i dodatkowo BLUŹNI Bogu powołując się notorycznie na Imię Sędziego – ale jak to ukazujemy za pośrednictwem samego Słowa Bożego w artykułach – robią to właśnie NADAREMNIE!

„Anioł, który mi towarzyszył, powiedział: „Ci niosą dla sprawiedliwych miary sprawiedliwe, aby mogli polegać na imieniu Pana Duchów na wieki wieków.” 61, 3

Kolejne potwierdzenie o poleganiu na imieniu PAN DUCHÓW i to jeszcze w bardziej dosadnej formie bo – „na wieki wieków” !

Kolejne potwierdzenie u Henocha, że Jezus musi być Bogiem,JEDNYM z Ojcem bo o Nim świadectwo Słowa Bożego mówi, że w Jego imieniu zbawienie i nadzieja narodów.

Wspaniała zależność Ksiąg naszego wspaniałego Boga!

„Wszystkie potęgi niebios otrzymały rozkaz oraz głos i światło podobne do ognia.
Jednogłośnie wielbili owego Mesjasza, mądrze Go błogosławili i wysławiali. Okazali się mądrymi w mowie i sposobie życia.  Pan Duchów posadził Wybranego na tronie swej chwały. Osądzi On wszystkie dzieła świętych w niebie i zważy na wadze ich czyny.
I kiedy podniesie swą twarz, by sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Pana Duchów oraz ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Pana Najwyższego,”  61, 6-9

Kolejny przykład, że wielbienie, błogosławienie i wysławianie należy się Jezusowi.

Również znowu, że tron Chwały Pana Duchów jest i JEGO tronem chwały!

Wiemy, że Sędzią Sprawiedliwym jest TYLKO Jezus a Henoch nazywa Go Panem NAJWYŻSZYM! :)

Czy w ogóle trzeba do tego komentarz jakikolwiek po tym co już ukazujemy? :)

1 Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc: „Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać Wybranego! 
2 Pan Duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim. 
3 W owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa. 
4 Spadnie na nich ból, jak [na] kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia. 
5 Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały. 
6 Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice. 
7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym. 
8 Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu. 
9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę. 
10 Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze. 
11 Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym. 
12 Staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pana Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią. 
13 Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych. 
14 Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki. 
15 Sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi, nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szatę chwały. 
16 To będzie wasza szata życia od Pana Duchów. Szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem Duchów.” 62, 1-16

Ten fragment chcielibyśmy przede wszystkim dedykować elicie orłów, do których właśnie skierowany jest ten werset.

Obyście opamiętali się i w końcu zaczęli (PONOWNIE) oddawać należną BOSKĄ cześć Wybrańcowi, Zbawicielowi – Jezusowi.

Bo gdy jak to Pan Duchów zaświadcza, gdy ugną się wasze kolana przed Jezusem w Dniu Sądu to będzie to stanowczo za późno i jedyne co Was będzie czekać to wstyd na waszym obliczu i ciemność, która pokryje wasze twarze.

Dalsza część świadectwa samego Boga również jest skierowana przede wszystkim do Was i wszystkich, którzy tak jak i Wy nie oddają chwały godnej Boga – Jezusowi a wręcz Go poniżają do istoty człowieka:

1 W owych dniach potężni królowie, panowie ziemscy będą błagać aniołów kary, którym zostali wydani, o chwilę zwłoki, aby mogli upaść i oddać cześć Panu Duchów oraz wyznać przed Nim swoje grzechy. 
2 Będą błogosławić i chwalić Pana Duchów i powiedzą: „Błogosławiony niech będzie Pan Duchów i Pan królów, Pan potęgi i Pan bogactwa, Pan chwały i Pan mądrości! Wszystko, co tajemne, jest przed Tobą jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia, Twoja chwała na wieki wieków. Głębokie i nieprzeliczone są wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwość niezmierzona. 
4 Teraz wiemy, że powinniśmy chwalić i błogosławić Pana królów i Tego, który jest Królem nad wszystkimi królami„. 
5 Powiedzą: „Kto nam da chwilę zwłoki, abyśmy mogli chwalić, dziękować i błogosławić Go i wyznać nasze grzechy przed Jego chwałą? 
6 Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy [jej]. Odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków. 
7 Bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie Jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego królestwa i w naszej chwale. 
8 Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klęski i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że Jego sądy nie mają względu na osoby.
9 Odeszliśmy od niego z powodu naszych czynów, a wszystkie nasze grzechy dokładnie policzono”. 
10 Następnie dodadzą: „Nasze dusze nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu”. 
11 Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym Synem Człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nim a nimi stanie miecz. 
12 Tak mówi Pan Duchów: „To jest prawo i sąd przeciw możnym, królom, władcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Duchów”.”  63, 1-19

Zauważmy, że Ci grzesznicy sami przyznają, że TERAZ dopiero wiedzą, że POWINNI chwalić i wielbić Pana Królów i Tego Królami który jest nad wszystkimi królami – czyli Jezusa!
Widzimy, że chodzi dokładnie o TAKĄ SAMĄ cześć i chwałą należną Panu Duchów o czym świetnie sam Jezus mówi.

Ale ta ich „spóźniona” reakcja na nic się zda.
Ciemność będzie ich domem na wieki wieków!

Ale popatrzcie na samą końcówkę ów wypowiedzi samego Boga – mówi, że to jest PRAWO i SĄD wydany przez Niego nad nimi.

Właśnie to, że MIELI UZNAĆ, że Jezus jest BOGIEM i należy Mu się odpowiednia cześć i chwała!

To jest Prawo Boga, które przyniósł sam Jezus, że Jego MA SŁUCHAĆ cała ziemia i za Jego nauką ma podążać każdy mieszkaniec ziemi!

Bo właśnie On jest PRAWOWITYM Bogiem, Władcą, Królem, Stwórcą i Sędziom!

Stąd nasz Zbawiciel powiedział dosadnie:

„Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM (tj. BOGIEM, pomrzecie w grzechach swoich».” Ew. Jana 8, 24

Końcówka świadectwa Henocha jest równie dosadna jak cały Jej przekaz:

„W owych dniach zstąpią aniołowie do ukrytych miejsc i zgromadzą na jednym miejscu tych wszystkich, którzy pomagali grzeszyć, i Najwyższy powstanie w owym dniu, aby dokonać wielkiego sądu nad wszystkimi grzesznikami. ” Henoch 100, 4

Najwyższy – Jezus – Sędzia, wyda surowy wyrok tym wszystkim, którzy nie wywyższyli Go należną czcią i chwałą; którzy czytając Pisma znieważali Go do rangi człowieka i w dodatku zwodzili innych ludzi głosząc o zbawicielu, który jest CZŁOWIEKIEM!

Niech każdy rozsądzi sam w swoim sumieniu czy postępuje zgodnie z Prawdą Słowa Bożego.

11 Comments. Leave new

Myślałem, że się wyrzygam jak czytałem te bluźnierstwa przeciwko Bogu Izraela.
Widzę, że świadomie brniecie w kłamstwa i odstępstwo przeciwko Bogu Wszechmocnemu. Świadomie, a to jest poważna sprawa.
Wy już nie macie nawet sumienia więc o jakim rozsądzaniu mówicie? Uczycie innych, aby bluźnili przeciwko Świętemu, Jedynemu Bogu?
Nie chciałbym być w waszej skórze jak nadejdzie sąd. A nadejdzie on już niedługo.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
29 stycznia 2016 18:46

„Tomaszu”, „Henrysiu”… widać jak bardzo nienawidzicie PRAWOWITEGO Boga i Króla Izraela. A nie tylko Izraela bo przecież CAŁEGO świata.
No cóż widać, że od niemalże 2000 lat nic się u Was nie zmieniło – PLEMIENIU ŻMIJOWY.
Sam Pan Jezus już wtedy dał wam do zrozumienia:

„Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»” Ewangelia Jana 5, 45

A więc darujcie sobie te NADAREMNE powoływanie się na słowa „Isusa” bo przecież w nie NIE WIERZYCIE!

Żegnam Cię Synu DIABŁA.

Odpowiedz

Tomek, współczuję Ci w takim razie. Niestety niestrawności będziesz miał do końca swoich dni, ponieważ na tym świecie jest wielu ludzi, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go całym sercem.
To są ludzie mądrzy bo wiedzą, że Ten Wspaniały Bóg wróci po nich i zabierze ich tam gdzie On jest. Oni to otrzymają życie wieczne za swoje owoce, za miłość i wierność Jezusowi.
Oczywiście, że świadomie kochamy naszego Zbawiciela, bo powiedział nam, że jest Drogą do życia wiecznego, a Jego Duch dał nam zrozumienie, abyśmy Jego kochali, czcili i słuchali.
Pozwolisz, że to my będziemy decydować o naszym przyszłym życiu.
Daruj sobie martwienie się o nas, zacznij się martwić o siebie.
A i jeszcze jedno, nie wiem czy wiesz, ale nasz Bóg jest z nami, codziennie, w każdej chwili, ponieważ jest naszą lampą w ciemności, prowadzi nas, abyśmy nie byli sami i dlatego nie mamy powodów do żadnych obaw. On jest wśród nas. :) :) :)
Poczytaj sobie w ewangelii o tym kto będzie sądził, według czyich słów będzie sądził i czyjej nauki, bo widzę, że nie zapoznałeś się wystarczająco z tematem, a przede wszystkim zmień nauczyciela. :)
Oj tak to będzie wielki i straszny dzień gdy nadejdzie, ale tylko i wyłącznie dla świadomych przeciwników Jezusa jak to napisane jest w Piśmie – dzień pomsty się zbliża.
My jesteśmy gotowi i czekamy na ten cudowny dzień. :)

Ps. Może dla dobra swojego zdrowia nie zaglądaj tu więcej…

Kochani, tak własnie jesteście świadkami zwiedzenia, które miało przyjść na ziemię. Trzymajcie co macie, wierność Jezusowi, Jego słowa miejcie w sercu.
Mówię to ponieważ Bóg zapowiedział, że wiara ludu Bożego się załamie w czasach ostatecznych. Wielu fałszywych proroków i nauczycieli będzie nauczać kłamstw, abyście od wiary odpadli. Także bądźcie silni, wierni Jezusowi, bo to On daje życie wieczne. :)

Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, 
groza i wielkie drżenie! – wyrocznia Pana. 
 Bo podwójne zło popełnił mój naród: 
opuścili Mnie, ŹRÓDŁO ŻYWEJ WODY, 
żeby wykopać sobie cysterny, 
cysterny popękane, 
które nie utrzymują wody. Jer. 2,12 

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim ŹRÓDŁEM WODY WYTRYSKAJĄCEJ KU ŻYCIU WIECZNEMU”. Jan 4,13

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: STRUMIENIE WODY ŻYWEJ POPŁYNĄ Z JEGO WNĘTRZA”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Jan 7,37

I rzekł mi: «Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze ŹRÓDŁA WODY ŻYCIA. Zwycięzca to odziedziczy i BĘDĘ BOGIEM DLA NIEGO, A ON DLA MNIE BĘDZIE SYNEM. Ks. Obj. 21,6

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających :)

Odpowiedz
Andrzej Kojder
29 stycznia 2016 18:58

Ja wiem że cała Biblia wywołuje u was wymioty, a wstrzymujecie się żeby żaby wszystkie nie wyskoczyły z garnka. Wy nie lubicie jej i nie lubicie Chrystusa, to jest dla was niewygodne ale jeszcze Chrystusa nie możecie całkiem odrzucić (żaby w garnku). To jest wspólny mianownik niechęć do Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego imię to Słowo Boże, czyli Chrystus był na początku, i był Bogiem, i to on tworzył ziemię i wszystko co na niej, razem z Bogiem Ojcem.
Jeśli Chrystus mówi że jest Bogiem to czemu mam nie wierzyć, to wy strzeżcie się, bo To Chrystus nadejdzie aby osądzić ludzi. Dlaczego Bóg miałby mnie skazać za to, że uwielbiam Go? To pytanie retoryczne.
Mam dość kiedy nazywacie nas żydami i faryzeuszami (to wy jesteście jak oni bo Nie wierzycie, że Chrystus Jest Bogiem) czy może jehowcami (tak się składa że oni wam są bliżej bo nie uznają Chrystusa za Boga)

Odpowiedz

Rafał w jednym z cytatów z Ks.Henocha największy wróg ludzkości – szatan, jest napisany z dużej litery (kopiując ten fragment pewnie nie zwróciłeś uwagi). Proszę o stosowną zmianę bo mnie „razi po oczach”.
Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafał Kudrański
7 lutego 2016 21:39

ona z miłą chęcią to poprawie jak tylko z pracy wrócę. Jak możesz podaj gdzie to jest to będzie mi łatwiej :)
3maj się :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
7 lutego 2016 22:02

ok udało mi się ogarnąć – poprawione :)
Dobranoc

Odpowiedz

ah i eh, ile tu uśmiechów :-) :-) :-) Oh, ona, będziesz mogła teraz spać spokojnie. Tatuś naprawił problem.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
9 lutego 2016 13:21

„Tomku” tak dokładnie – będą tu uśmiechy u ludzi którzy nie gardzą BOGIEM. Natomiast u takich jak ty – co gardzicie Jezusem a tym samym i Jego Ojcem – będziecie mieli tylko odruchy wymiotne o czym dałeś już sam świadectwo, że takowe posiadasz. Ale diagnoza twojej przypadłości jest prosta – masz alergie na Prawdę.
Także idź zaloguj się na forum zbawienne i pisz tam nadal swoje „moondrości” bo tam cię chociaż słuchają twoje owieczki „tomusiu”…

Aha i przestań używać wirtualnych adresów IP bo skaczesz sobie od Kanady po Węgry, a teraz jesteś w Chicago… Taki światowy chcesz być?? :) Takie „anomalie prawdy” to tylko znaleźć można tam skąd pochodzisz – z kłamliwego forum: http://zbawienie.forumotion.com

Tu jest miejsce CHWAŁY i CZCI BOSKIEJ Jezusa Chrystusa – Syna Pana Duchów więc naprawdę nic tu nie znajdziesz ciekawego dla siebie.

ŻEGNAM

Odpowiedz

TomkuD nie znam Cię i nie wiem jaki cel Ci przyświeca, że tyle masz w sobie jadu . Tak czy inaczej myślę, że jesteś „za cienki w uszach” żeby mnie sprowokować do negatywnej i czczej dyskusji.
Zatem bardzo Cię pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego cokolwiek to dla Ciebie znaczy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud