Biblie

„Królowa Niebios” – Maryja? [autor: Basia]

20 lipca 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

QUEEN-OF-THE-HELL

Artykuł napisała Basia, Czytelniczka bloga.
Dziękuję w imieniu nas wszystkich za świetny artykuł i chciałbym zachęcić Was po raz kolejny – jeśli macie potrzebę by napisać jakiś artykuł ku Chwale naszego Zbawiciela to prześlijcie mi a ja go umieszczę.

Zapraszam do artykułu:

 

BOGINI NIEBIOS (Maryja) ???

JESTEM KTÓRY JESTEM
ISUS CHRYSTUS
Alfa i Omega
Pierwszy i Ostatni
Początek i Koniec

ORĘDOWNICZKA, ODKUPICIELKA ???

 ”Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi dałeś, przekazałem im, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Tyś mnie posłał. Ja za nimi proszę. nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem co moje jest Twoje i co Twoje jest moje i w nich zostałem uwielbiony. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty zachowaj ich w imię Twoje, które mi dałeś, aby stanowili jedno tak jak My. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się Pismo spełniło. A teraz idę do Ciebie, tak mówię będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem słowo Twoje, a świat ich znienawidził, za to że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego/szatana/. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat tak i ja ich posłałem na świat. A za nich Ja poświęcam samego siebie w ofierze, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.” Ew.Jana 17,6

.

 ”O jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Boga na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Bóg pocieszył swój lud odkupił Jeruzalem. Bóg obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.” Izajasza 52,7

.

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jak zdobycz, za to że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.” Izajasza 53,11

.

 ”Bo małżonkiem ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię-Bóg Zastępów Odkupicielem twoim-Święty Izraela  nazywają Go Bogiem wszystkiej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Bóg i jakby do porzuconej żony młodości mówi Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem mówi Bóg twój Odkupiciel.” Izajasza 54,5

.

”W Panu pokładam nadzieję, dusza moja ufa Jego słowu, dusza moja oczekuje Pana bardziej niż straże świtania. Bardziej niż straże świtania niech wygląda Izrael Pana. U Pana jest bowiem miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.” Psalm129,5

.

”Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do mnie bom cię odkupił!” Izajasza 44,22

.

 ”Więc odkupieni przez Boga powrócą i przybędą na Syjon z radosnym śpiewaniem szczęście wieczne będzie nad ich głowami osiągną radość i szczęście ustąpi smutek i wzdychanie.” Izajasza 51,11

.

 ”Tak mówi Bóg, Król Izraela i Odkupiciel jego, Bóg Zastępów Ja jestem pierwszy i Ja ostatni i nie ma poza mną boga.” Izajasza 44,6

.

 ”Tak mówi twój Bóg twój Odkupiciel Święty Izraela: Jam jest twój Bóg pouczający cię w tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na moje przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.” Izajasza 48,17

.

 ”A teraz tak mówi Bóg, Stworzyciel twój, Jakubie i Twórca twój o Izraelu: Nie lękaj się bo cię wykupiłem wezwałem cię po imieniu : tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. ” Izajasza 43,1

.

 ”Tak mówi Bóg twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Bóg , uczyniłem wszystko, sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze mną? ” Izajasza 44,24

.

 ”Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą Ludem Świętym odkupionymi przez Boga.” Izajasza 62,11

.

 ”Powiedział On – Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy mnie nie zawiodą! I stał się dla nich wybawicielem, w każdym ich ucisku, to nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. ” Izajasza 63,8

.

 ”Tak mówi Bóg: Za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni. ” Izajasz 52,3

ZBAWICIELKA ???

”Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy, i głuchy, choć obdarzony uszami. Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody. Który z nich może to ogłosić i oznajmić nam minione rzeczy? Niech postawią swych świadków na usprawiedliwienie, aby ich słuchano i przytaknięto: To prawda! Wyście moimi świadkami-wyrocznia Boga-i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi, oraz zrozumieć że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede  mną nie było, ani po mnie nie będzie. Ja Bóg tylko ja istnieję i poza mną nie ma innego Zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi-wyrocznia Boga-że Ja jestem Bogiem, owszem od wieczności nim jestem, i nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to co Ja zdziałam?” Izajasza 43,8

.

 ”Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukarze. Ramię moje będzie sądzić ludy. Wyspy położą we mnie nadzieję i liczyć bedą na moje ramię. Podnieście oczy wasze ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi! Zaiste niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. Słuchajcie mnie znawcy sprawiedliwości narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej i nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! Bo robak ich stoczy jak odzież i mole ich zgryzą jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie!” Izajasza 51,5

.

 ”On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia , gdyż nie dano ludziom pod niebem, żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. ” Dzieje Ap4,11

.

 ”On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy kto w Niego wierzy otrzymuje odpuszczenie grzechów przez imię Jego. ” Dz Ap10,42

.

 ”Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem . Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. A każdy kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. ” Ew. Jana 11,25

WSPOMOŻYCIELKA ???

 ”Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy co Ciebie szukają: Niech zawsze mówią: Bóg uwielbiony, ci którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś nieszczęsny jestem i biedny, Boże przyjdź mi z pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca, nie zwlekaj o Panie! ” Psalm 69, 5

.

 ”Pan jest ze mną nie lękam się, cóż może zrobić mi człowiek? Pan ze mną mój wspomożyciel zobaczę mych wrogów wylękłych. Lepiej się uciec do Pana niż ufność pokładać w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.” Psalm 117,6

.

 ”Teraz więc słuchaj Jakubie mój sługo, Izraelu, którego wybrałem! Tak mówi Bóg twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel: Nie bój się…” Izajasza 44,2

ZWIASTUJE POKÓJ I SZCZĘŚCIE KTO DO NIEJ PRZYJDZIE ???

 ”O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować ” Izajasza52, 7

POCIESZYCIELKA ???

 ”Ja i TYLKO JA jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą. Zapomniałeś o Bogu twoim Stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię; ” Izajasza 51,12

.

 ”A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, Ten was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.” Ew. Jana 14,26

.

”Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, Ten będzie świadczył o mnie. Ale wy też będziecie świadczyć ponieważ od początku jesteście ze mną. ” Ew. Jana15,26

.

 ”Zabrzmijcie weselem niebiosa! Raduj się ziemio! Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Bóg pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. ” Izajasz 49,13

CIERPI ZA NAS, DŹWIGA NASZE BOLEŚCI ???

 ”On wyrósł przed nami jakby drzewina i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,  mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna na nas, a wJego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, kazdy obrócił się ku własnej drodze, a Bóg zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich! Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie pozostało. Spodobało się Bogu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo ,przedłuży swe dni, a wola Boga spełni się przez niego.’‚ Izajasza 53,2

.

 ”A za nich Ja poświęcam samego siebie w ofierze, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” Ew. Jana 17,19

DOBREJ RADY ???

 ”Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzyć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga idźcie nią!’‚ Izajasz 30,2 

ŁASKAWA ???

 ”I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, któreś dla nich uczynił. Byli krnąbrni i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci i nie opuściłeś ich.” Ks. Nechemiasza 9,17

.

 ”Sławić będę dobrodziejstwa Boga, chwalebne czyny Boga, wszystko co nam Bóg wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, jaką nam okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask.” Izajasza 63,8

.

 ”Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca: byłem w niedoli a On mnie wybawił. ” Ps 114,5

KRÓLOWA ŚWIATA, POKOJU ???

 ”Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. ” Ew. Mateusza 25,34

.

 ”Twoje królestwo, królestwem wszystkich wieków, Twe panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.” Ps.144,13

.

”I śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu,Panie, Boże,Wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne Twe drogi o Królu narodów! ” Obj.15,3

.

”A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzył narody: On paść je będzie laską żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma imię wypisane: Król królów, Pan panów.” Obj.19,15

.

Albowiem Bóg jest naszym sędzią, Bóg naszym prawodawcą, Bóg naszym Królem! On nas zbawi!” Izajasza 33,22

.

Oto Król będzie panował sprawiedliwie i książęta będą rządzić zgodnie z prawem.” Izajasza 32,1

.

 ”Tak mówi Bóg, wasz Odkupiciel, Święty Izraela:Ze względu na was posłałem do Babilonu zdobywcę i sprawię że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. Ja jestem Bóg wasz Święty, stworzyciel Izraela, wasz Król.” Izajasza 43,14

SPRAWIEDLIWA ???

”Czyż nie Ja jestem Bogiem, a nie ma innego boga prócz mnie?Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny! Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język przysięgać na mnie będzie mówiąc: Jedynie u Boga jest sprawiedliwość i moc!” Izajasza 45,21

.

 ”Słuchajcie mnie znawcy sprawiedliwości, narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami!Bo robak ich stoczy jak odzież i mole ich zgryzą jak wełnę;moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie!” Izajasza 51,7

.

”Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługe swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić .Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego i wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych czego my jesteśmy świadkami.” Dz Ap 3,13

MĄDRA ???

 ”Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Bóg to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi, On się nie męczy, ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.” Izajasza 40,28

WIERNA ???

”Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Bóg twój Odkupiciel. ” Izajasz 54,7

.

 ”Twoje królestwo, królestwem wszystkich wieków, Twe panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.” Ps.144,13

.

 ”Nie nam Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za miłosierdzie Twoje i wierność. Czemu mają mówić poganie:A gdzież jest Bóg ich? Nasz Bóg jest w niebie, wszystko co zechciał uczynił.” Ps 113,1

.

 ”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Bóg który ma litość nad tobą, ” Izajasza 54,10

BRAMA NIEBIESKA ???

 ”Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną złodziejami są i rozbójnikami, a owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą . Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.” Ew. Jana 10,7 

.

 ”Ja jestem Drogą, Prawdą,  Życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. ” Ew. Jana 14,6

.

 ”Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: gdy w nie wkroczę, złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pańska, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękować Ci będę, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim Zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.” Ps.117,19

PRZEDZIWNA ???

 ”W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Wówczas naprawdę jeść będziecie, a będziecie pełni i nasyceni, chwalić będziecie imię Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój na wieki nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Bogiem, a nie ma innego. Lud mój nigdy nie będzie pohańbiony.” Joela 2,25

USPRAWIEDLIWI WIELU ???

‚Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On SAM dźwigać będzie.” Izajasza 53,11

ŁAGODNA, DOBRA, MIŁOSIERNA, ŁASKAWA ???

 ”Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i względem wszystkich dzieł swoich miłosierny.” Ps.144,8

.

 ”Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie wasze szaty! Nawróćcie się do Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a żałuje złego.” Joela 2,13

ARKA PRZYMIERZA ???

Skrzynia ze złota, w której umieszczono Świadectwo. Świadectwo – 10 przykazań Bożych – 10 Słów Bożych, które przekazał Mojżeszowi sam Bóg./ Ks.Wyjścia 25.16 /; / Ks.Powt. Prawa 10. 1-6

PS. Tytuły wzięte zostały z filmu ” Objawienia Maryjne” (youtube)  oraz z Litanii do Maryi.

************************************************

Proszę zauważyć, że Basia posługuje się również wersetami z dziejów apostolskich co oczywiście W TEJ SYTUACJI nie przeszkadza mi, ponieważ w nich prawda zawarta też jest (co możemy skonfrontować z PRAWDZIWYM Słowem Bożym).

Ps. Teraz nasuwa się prośba…
Blog czytają księża, teologowie, wierni „zteologizowani”  – proszę podać na podstawie Słowa Bożego DOWODY na waszą ewangelię, w której bijecie czołem o podłogę przed tą GENDEROWSKĄ wersją szatana w spódnicy – samozwańczej Królowej Niebios. Jeśli przedstawicie dowody to OFICJALNIE WAS PRZEPROSZĘ I ZMIENIĘ „KIERUNEK” BLOGA. Wykażcie się „prawdą” którą rzekomo głosicie…

Artykuł ściśle powiązany:

„Jak poznałem królową niebios” [autor: niedoskonały]

10 Comments. Leave new

https://www.youtube.com/watch?v=CzskMvakKpg

plus prosto z wiki:
Epifaniusz z Salaminy żyjący w IV wieku potępił przejawy nadmiernego kultu maryjnego jako herezję w swoim dziele Panarion. Opisał on w nim sektę, którą sam nazwał kolyrydianami:

Pewne kobiety w Arabii wprowadziły to absurdalne nauczanie z Tracji: składają one ofiarę z okrągłych chlebów w imieniu wiecznej dziewicy Marii i wszystkie spożywają z tego chleba.
(Panarion 78:13)
Tracja sąsiadowała z Frygią, krainą w której znajdował się Efez. Tak więc dzieło Epifaniusza również wskazuje na rejony Morza Egejskiego i miast starożytnej Grecji jako kolebkę kultu maryjnego. W IV wieku teologowie katoliccy potępili oddawanie czci boskiej Marii, chociaż uznawali ją za wieczną dziewicę. Epifaniusz pisał dalej:

Niektórzy myślą i mówią o Marii pogardliwie; inni jednak, skłaniając się ku przeciwnej stronie, wychwalają ją ponad to, co przystoi. […] Pod pretekstem, iż jest to słuszne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia , popełniając cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. Tak, z pewnością, ciało Marii było święte, lecz ona nie była Bogiem. Tak, istotnie, Dziewica była dziewicą, i czcigodną , ale nie została nam dana po to, by ją uwielbiać . Ona uwielbiała tego, którego urodziła ze swego ciała; tego, który jest z nieba i z łona Ojca. I dla tej przyczyny Ewangelia zapewnia nas w tym, sam Pan oświadcza, że: „O kobieto, co ty masz do mnie? Moja godzina jeszcze nie nadeszła” [Jana 2:4]. I tak, aby nikt nie wywnioskował ze słów, „O kobieto, co ty masz do mnie”, że święta Dziewica jest ważniejsza, nazywa ją „kobietą”. […] Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, aby Dziewica mogła być adorowana , ani też, by on mógł uczynić ją Bogiem. Niechaj Maria będzie poważana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; niech nikt nie czci Marii. […] Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znów powróci do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. […] Chociaż Maria jest święta i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona by ją czcić.
(fragmenty z Panarion 79 – 3.2:4 oraz 3.2:7)[2]
oraz

Kult musi ustać. Albowiem Maria nie jest boginią ani też nie otrzymała swojego ciała z nieba.
(Panarion 78:24)[3]
Epifaniusz uważał charakter takich praktyk za demoniczny i wskazywał, że w istocie niczym nie różnił się on od kultu Królowej Niebios opisanego przez proroka Jeremiasza (roz. 7 i 44).

O jednej z sekt czcicieli Marii wspominał także Leontius Byzantinus – nazywając ich Filomarianitami (Wielbicielami Marii) – oraz Jan z Damaszku, którzy, podobnie jak Epifaniusz, potępili taką formę kultu maryjnego.

Odpowiedz
niedoskonały
21 lipca 2015 00:30

Świetny artykuł !!!
Przydało by się go wydrukować i okleić wszystkie bałwany maryjne w Polsce

Odpowiedz

Mój apel do każdego człowieka jest taki:
Człowieczku zrozum jedną rzecz:
To Bóg cię kształtuje już w łonie matki, On daje ci życie, byś żył na ziemi, którą dał w posiadanie ludziom. Od Niego wszystko zależy więc zastanów się zanim zaczniesz się modlić! Pomyśl do kogo się powinieneś zwracać w swych prośbach?!
Chrystus dał ci wyraźną wskazówkę jak masz to robić i nawet więcej podał ci dokładnie słowa modlitwy. Przeczytaj Ewangelię Mateusza i sprawdź w końcu jak to ma wyglądać i do kogo masz się modlić. Chyba nie myślisz, że Syn Boży będąc na ziemi zapomniał nam coś przekazać lub pominął. On powiedział wszystko, to jest takie proste, bo droga do Ojca jest prosta.
Bądź wierny Bogu, bo On jest wierny względem nas i dotrzymuje słowa.
Pozdrawiam wszystkich gorąco :)

Odpowiedz

Z tym drukowaniem wcale nie jest taki zły pomysł. Będąc w trakcie pisania tak właśnie myślałam, że gotowe po wydrukowaniu można komuś dać, można rozkleić np. na tablicach z ogłoszeniami. Myślę,że tak zrobię, a w gronie bliskich osób można dać, bo przecież ludzie nie mają czasu czytać Pisma Świętego ( co mnie martwi ). Zawsze to jakiś sposób. Kto zechce walczyć ze Słowem Bożym ? Dowody są czarno na białym. :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
21 lipca 2015 15:04

Bushi pewnie już produkcję zapuścił 😉 A tak na serio – świetny „leksykon” dla „ślepych”. Najchętniej to bym w Częstochowie na „najświętszym z najświętszych” obrazie naszej polskiej „królowej” z synem murzynkiem – na czole przykleił… :) Normalnie takie tu herezje pisze na tą afrykańską rodzinę a przecież nie tak dawno moja mama z tatą W MOJEJ INTENCJI specjalnie oddawali pokłon przed nią i murzynkiem bambo… No cóż – smutne to jest, że NA PRÓŻNO składają swe prośby ponieważ NIGDY nie wrócę na kolanach do Babilonu Wielkiego i nie pokłonię się przed nikim jak TYLKO przed mym Zbawcą i Jego Ojcem!. Oby Pan kiedyś otworzył im oczy!

Odpowiedz

Pytanie, Rafale:

Jakie masz poglądy odnośnie ducha świętego?

Odpowiedz
Rafał Kudrański
22 lipca 2015 18:58

Fujiwara fajnie to ująłeś – poglądy. Bo to jest akurat temat, który nie mogę powiedzieć, że WIEM i mam PATENT :) Zresztą jak możesz w wyznaniu wiary przeczytać – nawet nie poruszyłem tego tematu. Napisałem tam, że do końca ciężko nam jest zrozumieć „istotę” Boga i Syna bo jestesmy TYLKO stworzeniem. To samo się tyczy Ducha Świętego.
Ja mogę powiedzieć tak: UWAŻAM, że jest to ten sam Duch Boży, który na początku już „krążył” nad bezmiarem wód i „uczestniczył w tworzeniu świata. Ducha Świętego łącze właśnie z ów Duchem Bożym ze Starego Testamentu, który jest „częścią” Boga – JEGO Duchem. Uważam, że jest to Chrystus ale w formie „duchowej” i to On jest właśnie tym Pocieszycielem – obiecanym przez Ojca. Zresztą uczniom mówił, że będzie z nimi aż do skończenia świata – myślę, że w „tej postaci”. Mi się ukazał jako Bóg w postaci człowieka/zarysie bo emanowało z Niego takie wspaniałe i ciepłe światło – wcale NIE rażące, ale nie dostrzegałem oczu, ust itp szczegółów. Ale napewno postać męska – nie żadna genderowska „maryja” w spódnicy :) Także tak to uważam i myślę, że nie jest to aż taką istotą potrzebną do Zbawienia. Mam nadzieję, że nakreśliło Ci mój pogląd – inaczej nie potrafię wytłumaczyć :)

Odpowiedz

Ja myślę podobnie. Nie jesteśmy w stanie pojąć istoty Ducha Świętego, ale jest to coś dobrego, pochodzącego od Boga, jak Chrystus mówił: kieruje nami, sprowadza na pewne drogi, wskazuje, podpowiada, jak mamy postępować, daje zrozumienie. Myślę, że głównym jego działaniem jest naprowadzenie nas na ścieżkę tą, która prowadzi do Boga i Jego Królestwa. Taki GPS zamiast słów, na żywo.
Ja tak czuję. :)

Odpowiedz

Ciekawa jestem jakie macie wrażenia po przeczytaniu jaki WIEELKI i WSPANIAŁY jest nasz OJCIEC I SYN BOŻY? Na mnie robi to ogromne wrażenie, Fajnie jest mieć takiego Boga :)

Odpowiedz

Przerażające objawienia maryjne drogą do śmierci.
https://www.youtube.com/watch?v=S9tUfIGKWl8

” I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii” Ks. Obj. 13,13

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud